หน้าหลัก รับเรื่องร้องเรียน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
เทคนิคการให้การบริการที่ดีเลิศ
(Service Standard)
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 อุปสรรคของการสื่อสาร
(Communication Barriers)
บทความ
3 เทคนิครับคำตำหนิเรื่องร้องเรียน
(Complaints Handling)
บทความ