หน้าหลัก OKRs
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
การจัดทำระบบบริหารผลงาน
OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 วิธีทำ OKRs Coaching บทความ
3 บริหารผลงานแบบ OKRs (ตอนที่ 2) บทความ
4 Training Road Map ให้มีประสิทธิภาพ บทความ