หน้าหลัก Growth Mindset
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 หลักสูตร
ทักษะการนำเสนอและพัฒนาบุคลิกสร้างสรรค์
หลักสูตรฝึกอบรมภายใน
2 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินผล บทความ
3 นักสื่อสารที่ทรงพลังมีนิสัย
10 ข้อ
บทความ