หน้าหลัก พัฒนาคน
ลำดับ หัวข้อที่ค้นหา ประเภท
1 Training Roadmap จัดทำอย่างไร? (How to Create
a Training Roadmap)
บทความ
2 กลวิธีสะกดลูกน้องแบบกากินน้ำ
(คนเป็นใหญ่ต้องอ่าน)
บทความ
3 จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี
(Annual Plan)
บทความ