หน้าหลัก ค้นหา"HR" ข้อมูลเกี่ยวกับ"HR"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

HR

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
HR
1HR ย่อมาจาก Human Resources แปลว่า ทรัพยากรบุคคล
2น. บุคคลผู้มีคุณค่าที่เป็นทรัพย์ขององค์กร สังคม หรือประเทศ.
 แม่คำของ "ทรัพยากรบุคคล" คือ   ทรัพย์  ทรัพย-  
3

ทรัพยากรบุคคล คือ บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ และความถนัดในการทำงานในองค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นผลลัพธ์ของความสามารถที่ถูกถ่ายทอดกันมา ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่สั่งสม  ทรัพยากรบุคคลยังหมายถึงแผนกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร2 การบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง ค่าจ้าง และสวัสดิการบุคลากร การฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

4Human resources are the people who work for a business or organization, as well as the department that manages them. Human resources (HR) have various roles and responsibilities, such as finding, hiring, training, and supporting employees. HR also handles employee benefits, compensation, performance management, and legal issues. HR is important for creating a positive work environment and ensuring the success of the organization