หน้าแรก หน้าหมวดคำถาม คำถาม

บุคลิกภาพ คืออะไร ?


วันที่ : 09 กันยายน 2566  จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line

     บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกมาจากตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ๆ บุคลิกภาพ เป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนตัวและส่วนสังคม และมีผลต่อการปรับตัวและการแก้ไขปัญหาของบุคคล

     บุคลิกภาพ มีส่วนประกอบหลัก ๆ สองอย่าง คือ อารมณ์ (temperament) และ บทบาท (role) 

     อารมณ์ (temperament) เป็นลักษณะที่มีตั้งแต่เกิดหรือมีผลจากพันธุกรรม ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลมีแนวโน้มในการรับรู้และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น การเป็นผู้ให้หรือผู้รับ เป็นผู้เชื่อหรือผู้สงสัย เป็นผู้เปิดเผยหรือผู้ปิดบัง เป็นผู้เข้าใจหรือผู้ไม่เข้าใจ เป็นผู้กระตือรือร้นหรือผู้เยือนย่อ

     บทบาท (role) เป็นลักษณะที่ได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้และการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้อื่น ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลมีทักษะและท่าทีที่เหมาะสมกับบทบาทของตนในชีวิต เช่น การเป็นพ่อแม่ เป็นบุตร เป็นคู่สมรส เป็นเพื่อน เป็นผู้ให้บริการ เป็นผู้ใช้บริการ เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ใต้บังคับ

     การทำความเข้าใจถึงบุคลิกภาพของตนเองและของผู้อื่น จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถามที่เกี่ยวข้องหมวดนี้ :

1 บุคลิกภาพ คืออะไร ?