หน้าหลัก ค้นหา"telling story" ข้อมูลเกี่ยวกับ"telling story"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

telling story

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
telling story
 

การเล่าเรื่อง คือ การสื่อสารข้อมูล ความรู้ หรือความคิดเห็น ในรูปแบบของเรื่องราวที่มีเนื้อหา โครงสร้าง และจุดประสงค์ การเล่าเรื่องมีหลายประเภท เช่น เล่าเรื่องจากประสบการณ์ เล่าเรื่องจากความจินตนาการ เล่าเรื่องจากข้อมูล เล่าเรื่องจากภาพ เป็นต้น การเล่าเรื่องที่ดีควรมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

 • บทนำ เป็นส่วนที่ใช้ในการแนะนำเรื่อง ผู้เล่า ผู้ฟัง สถานการณ์ หรือปัญหาที่ต้องการสื่อถึง
 • เนื้อหา เป็นส่วนที่ใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โดยมีการจัดลำดับตามลำดับเวลา หรือตามความสำคัญ
 • บทสรุป เป็นส่วนที่ใช้ในการสรุปผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง และให้ข้อคิด เหตุผล หรือคำแนะนำให้กับผู้ฟัง
 

Storytelling is the activity or process of using words, sometimes with other elements like actions, improvisation, or embellishment, to share stories or narratives with an audience. Stories can have different elements like plot, characters, and point of view, and can serve different purposes like entertainment, education, cultural preservation, or moral values. Storytelling is interactive and dynamic, as it involves a two-way communication between a storyteller and the listeners, who can influence the telling of the story and use their imagination to participate in it1

There are different types of storytelling, such as oral storytelling, written storytelling, digital storytelling, visual storytelling, and musical storytelling. Each type has its own advantages and disadvantages, and can be used for different audiences and contexts. Some examples of storytelling are:

 • Oral storytelling: A way for real people to tell stories from their own lives or from their culture’s traditions. Oral storytelling can be done in person or through media like radio and podcasts. Oral storytelling can create a strong connection between the teller and the listeners, and can also preserve the oral history of a community
 • Written storytelling: A way for writers to create stories using words on paper or on a screen. Written storytelling can be done in various genres and formats, such as novels, short stories, essays, poems, scripts, comics, blogs, etc. Written storytelling can reach a large and diverse audience, and can also allow the writer to express their thoughts and feelings in a creative way.
 • Digital storytelling: A way for storytellers to use digital tools and platforms to create and share stories. Digital storytelling can combine different media elements, such as text, images, audio, video, animation, etc. Digital storytelling can be done in various forms, such as e-books, websites, games, apps, social media posts, etc. Digital storytelling can enhance the interactivity and accessibility of stories, and can also enable the storytellers to collaborate with others.
 • Visual storytelling: A way for storytellers to use visual elements to convey stories. Visual storytelling can include art forms such as painting, drawing, photography, sculpture, collage, etc. Visual storytelling can also use graphic elements such as symbols, icons, charts, diagrams, etc. Visual storytelling can appeal to the senses and emotions of the viewers, and can also communicate complex ideas in a simple way.
 • Musical storytelling: A way for storytellers to use music to tell stories. Musical storytelling can include genres such as songs, opera, musicals, rap, etc. Musical storytelling can also use instruments such as guitar, piano, drums, etc. Musical storytelling can create a rhythmic and melodic flow of stories, and can also express the mood and tone of the stories.

Storytelling is an important skill that can benefit anyone who wants to communicate effectively with others. Storytelling can help you to:

 • Engage your audience’s attention and interest
 • Inspire your audience’s imagination and creativity
 • Persuade your audience’s opinions and actions
 • Educate your audience’s knowledge and understanding
 • Entertain your audience’s emotions and enjoyment