หน้าหลัก ค้นหา"Workshop" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Workshop"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Workshop

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Workshop
1Workshop คือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ได้มีแค่การอธิบายจากวิทยากร แต่ผู้เข้าร่วมยังได้ลองทำสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประชุมด้วยตนเอง เป้าหมายของ Workshop คือให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำและนำความรู้ไปใช้ในด้านที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ Workshop มีข้อดีคือผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไอเดียกับผู้อื่น และได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง Workshop เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม และองค์การต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างความรู้และทักษะให้กับพนักงานหรือสมาชิก
2

Workshops are educational events that teach or introduce participants to practical skills, techniques, or ideas that they can use in their work or daily lives. Workshops are usually short, interactive, and focused on a specific topic or theme. Workshops can be conducted in person or online, depending on the purpose and audience of the event1.

Some examples of workshops are:

  • A theater workshop that teaches participants how to perform a play or improvise a scene.
  • An opera workshop that demonstrates and practices vocal techniques and musical styles.
  • A virtual reality workshop that uses VR technology to create immersive experiences and simulations.
  • A puzzle workshop that challenges participants to solve problems and collaborate with others.
  • A workshop that explores the history and culture of a different country or region.

Workshops can be beneficial for both the facilitators and the participants, as they can:

  • Enhance learning and understanding of complex or unfamiliar subjects.
  • Provide opportunities for hands-on practice and feedback.
  • Foster creativity and innovation by encouraging experimentation and exploration.
  • Build relationships and connections among participants and facilitators.
  • Achieve specific goals or outcomes related to the workshop theme.