หน้าหลัก ค้นหา"Workforce Plan" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Workforce Plan"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Workforce Plan

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Workforce Plan
1

การวางแผนอัตรากำลังคน คือการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อใช้กำลังคนให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันในอนาคต โดยคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

การวางแผนอัตรากำลังคน มีขั้นตอนดังนี้

 • ทำความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางขององค์กร
 • วิเคราะห์กำลังคน
  • ความต้องการของกำลังคนเป็นอย่างไร
  • กำลังคนที่ปัจจุบันมีอยู่
  • การหาความต่าง (Gap Analysis)
 • กำหนดแผนการดำเนินการ
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  • การพัฒนาบุคลากร
  • การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ
  • การสืบทอดตำแหน่ง / สร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
  • การบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
  • การตัดสินใจลด หรือเพิ่มกำลังคนด้วยมาตรการต่างๆ
 • ประเมินผลและปรับปรุงแผน

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินผล

2

A workforce plan is a strategic document that outlines how an organization will meet its current and future staffing needs. It involves analyzing the existing workforce, forecasting the future demand and supply of talent, identifying the gaps and risks, and developing strategies to address them. A workforce plan helps an organization to align its human resources with its business goals, optimize its workforce performance, and ensure its long-term sustainability.

According to some web sources, workforce planning can be divided into two types: strategic and operational. Strategic workforce planning focuses on the long-term vision and goals of the organization, such as organizational structure, succession planning, staffing budgets, and capacity management. Operational workforce planning focuses on the short-term priorities and objectives of the organization, such as meeting deadlines, filling vacancies, and managing workload.