หน้าหลัก ค้นหา"Skill" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Skill"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Skill

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Skill
1

คำนาม

ทักษะ

  1. ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ

เสริมทักษะความรู้ใหม่ ๆ

กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะแรงงาน

2น. ความชำนาญ. (อ. skill).
3

ทักษะ คือ ความรู้ ความชำนาญ และความสามารถของบุคคลบุคคลหนึ่งที่ได้มาจากการฝึกฝน ความพยายาม ที่สั่งสมมาจากการใช้ชีวิตและประสบการณ์ในการทำงานจนเกิดความชำนาญและทำให้เกิดการต่อยอด1 ทักษะมีหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่สามารถแบ่งได้เป็น Hard Skills และ Soft Skills

Hard Skills เป็นทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพ และสามารถวัดระดับได้ด้วยเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ทักษะเฉพาะทาง สำหรับตำแหน่ง software engineer อาจจะเป็นการเขียนโปรแกรม การใช้เครื่องมือการพัฒนา หรือการทดสอบซอฟต์แวร์ Hard Skills เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้จากการอบรม การศึกษา หรือการปฏิบัติงาน

Soft Skills เป็นทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยเฉพาะสังคมของการทำงาน Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้เชิงวิชาการ แต่เป็นคุณลักษณะของบุคลิกภาพ เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา หรือการมีจิตใจบวก Soft Skills เป็นทักษะที่ไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ แต่สำคัญไม่แพ้ Hard Skills เพราะจะช่วยให้ผู้ใช้ Hard Skills ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

Skills are the abilities that you have to do something well or effectively. There are different types of skills, such as job skills, leadership skills, organizational skills, and life skills. Some skills are general and can be used in many situations, while others are specific and can be used only for a certain domain, work, or activity. Skills can be learned through training, practice, or experience. Skills can also be measured by tests or assessments.

Some examples of skills are:

  • Verbal communication: This is the skill of using words to express yourself clearly and confidently to others. It is important for many jobs and activities, such as giving presentations, teaching, negotiating, or selling.
  • Accounting: This is the skill of recording, analyzing, and reporting financial transactions and information. It is essential for businesses and organizations to manage their finances and taxes.
  • Critical thinking: This is the skill of evaluating information, arguments, and evidence logically and objectively. It is useful for solving problems, making decisions, and learning new things.
  • Cooking: This is the skill of preparing food by combining ingredients and applying heat. It is a creative and practical skill that can be used for personal or professional purposes.
  • Singing: This is the skill of producing musical sounds with your voice. It is a form of artistic expression that can be enjoyed by yourself or others.