หน้าหลัก ค้นหา"Service Standard" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Service Standard"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Service Standard

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Service Standard
1

มาตรฐานการบริการ คืออะไร นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ มาตรฐานการบริการ เป็นเกณฑ์หรือเป้าหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ความสอดคล้อง และความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ มาตรฐานการบริการ อาจมีลักษณะเป็นทั้งมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์กร หรือมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมวิชาชีพ หรือหน่วยงานรัฐ

มาตรฐานการบริการ อาจประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น ข้อกำหนด ข้อบังคับ ข้อแนะนำ ข้อปฏิบัติ เป็นต้น และอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ความสะดวกสบายของลูกค้าและพนักงาน เป็นต้น

มาตรฐานการบริการ มีผลดีหรือผลร้ายต่อผู้ให้บริการ ผู้ขาย หรือผู้บริโภค ขึ้นอยู่กับวิธีการ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของมาตรฐาน

2

Service standards are a set of criteria or guidelines that define the quality, performance, or expectations of a service or a service provider. Service standards can help to ensure customer satisfaction, loyalty, and trust, as well as to measure and improve the efficiency, effectiveness, and consistency of the service delivery. Service standards can also help to communicate the value proposition, the competitive advantage, and the brand identity of the service or the service provider .

Service standards can be applied to various types of services, such as public services, private services, professional services, or online services. Service standards can also vary depending on the industry, the market, the customer segment, or the service channel. Service standards can be expressed in different ways, such as quantitative metrics, qualitative descriptors, or customer feedback .

Some of the main steps and components of developing and implementing service standards are:

  • Define the service: This step involves identifying and describing the core features and benefits of the service, such as the purpose, the scope, the target audience, and the delivery method.
  • Identify the customer needs and expectations: This step involves researching and analyzing the customer profile, preferences, pain points, and desired outcomes of using the service. You can use tools such as surveys, interviews, focus groups, or personas to identify the customer needs and expectations.
  • Establish the service standards: This step involves setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) standards for each aspect or dimension of the service quality, such as reliability, responsiveness, assurance, empathy, or tangibles. You can use tools such as benchmarks, best practices, or gap analysis to establish the service standards.
  • Communicate and train the service standards: This step involves informing and educating the service providers and the customers about the service standards and their importance. You can use tools such as manuals, brochures, posters, or videos to communicate and train the service standards.
  • Monitor and measure the service standards: This step involves collecting and analyzing data and information about the performance and compliance of the service standards. You can use tools such as audits, inspections, reports, or dashboards to monitor and measure the service standards.
  • Review and improve the service standards: This step involves evaluating and reviewing the results and feedback of the service standards and identifying areas for improvement or innovation. You can use tools such as SWOT analysis, PDCA cycles, or Kaizen to review and improve the service standards .