หน้าหลัก ค้นหา"Service Psychology" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Service Psychology"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Service Psychology

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Service Psychology
1จิตวิทยาการบริการคือศาสตร์หนึ่งด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฏีทางจิตวิทยาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จิตวิทยาการบริการมีความเกี่ยวข้องกับความต้องการ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม บุคลิกภาพ สื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
2

Service psychology is a term that refers to the field of psychology that provides health care services to individuals and groups across various settings and domains. Service psychology encompasses both mental health and physical health, and applies the biopsychosocial model of health and behavior to understand and address the needs and concerns of clients. Service psychology also involves the use of evidence-based practices, ethical standards, cultural competence, and professional development to ensure the quality and effectiveness of the services provided.

Some of the principles that guide service psychology are :

  • Empathy: The ability to understand and share the feelings and perspectives of others, and to respond in a caring and respectful manner.
  • Rapport: The establishment of a trusting and collaborative relationship between the service provider and the client, based on mutual respect, honesty, and openness.
  • Active listening: The skill of paying attention to what the client is saying, both verbally and nonverbally, and reflecting back what is heard to ensure understanding and validation.
  • Problem-solving: The process of identifying the client’s goals, challenges, strengths, and resources, and developing and implementing effective solutions in collaboration with the client.
  • Feedback: The provision of constructive and timely information to the client about their progress, performance, and outcomes, as well as soliciting feedback from the client about their satisfaction and preferences.
  • Motivation: The enhancement of the client’s intrinsic and extrinsic factors that influence their willingness and ability to engage in the service process and achieve their desired outcomes.