หน้าหลัก ค้นหา"Service Mind" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Service Mind"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Service Mind

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Service Mind
1Service mind หมายถึง การมีใจรักในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีความเต็มใจ อ่อนน้อม รวดเร็ว และเอาใจใส่ต่อความต้องการของลูกค้า Service mind เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจในภาคบริการ เพราะจะช่วยสร้างความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความผูกพันของลูกค้า Service mind ประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การยิ้มแย้ม การกระตือรือร้น การมีคุณค่าเพิ่ม การทำความประทับใจ การสุภาพ และการอดทน
2

Service mind is a term that refers to the attitude and mindset of providing excellent service to customers. It means being attentive, courteous, proactive, and responsive to the customers’ needs and expectations. It also means having a positive and enthusiastic attitude, a professional appearance, and a willingness to learn and improve. Service mind can help create a memorable and satisfying customer experience, which can lead to customer loyalty, referrals, and positive feedback.

According to one source, service mind can be expressed by the following acronym:

 • S: Smile. A smile can make a good first impression and show friendliness and warmth to the customers.
 • E: Enthusiasm. Enthusiasm can show passion and interest in the service and the customers.
 • R: Rapidness. Rapidness can show efficiency and quality in the service delivery and response time.
 • V: Value. Value can show the benefits and advantages of the service to the customers.
 • I: Impression. Impression can show the uniqueness and attractiveness of the service and the service provider.
 • C: Courtesy. Courtesy can show respect and politeness to the customers and their preferences.
 • E: Endurance. Endurance can show patience and tolerance in dealing with difficult or demanding customers.

According to another source, service mind can be expressed by another acronym:

 • M: Make believe. Make believe means having faith and confidence in the service and oneself.
 • I: Insist. Insist means being persistent and determined in providing the best service possible.
 • N: Necessitate. Necessitate means being attentive and responsive to the customers’ needs and wants.
 • D: Devote. Devote means being dedicated and committed to the service and the customers.