หน้าหลัก ค้นหา"Scenario-Based Learning" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Scenario-Based Learning"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Scenario-Based Learning

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Scenario-Based Learning
1

Scenario-Based Learning คือการเรียนรู้ที่ใช้ฉากสถานการณ์หรือเหตุการณ์จำลองเป็นฐานในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยผู้เรียนจะได้พบกับปัญหา หรือความท้าทายที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และการตัดสินใจในการแก้ไข ผู้เรียนจะได้รับผลตอบแทน หรือผลป้อนกลับที่สอดคล้องกับการกระทำของตน เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

Scenario-Based Learning มีประโยชน์อย่างไร? Scenario-Based Learning สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น

  • ด้านความคิดวิเคราะห์: ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ หาสาเหตุและผลกระทบ และหาวิธีแก้ไขปัญหา
  • ด้านทักษะปฏิบัติ: ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจริง ที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านคุณธรรมและจริยธรรม: ผู้เรียนจะได้เห็นและปฏิบัติตามหลักการและมารยาทที่เหมาะสมในสถานการณ์
  • ด้านการปรับตัว: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรให้เข้ากับบุคคลและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2

Scenario-based learning is a type of learning where you are presented with realistic situations and have to make choices based on the information given. Scenario-based learning can help you improve your decision-making, problem-solving, and critical thinking skills by showing you the consequences of your actions. Scenario-based learning can also make learning more engaging, relevant, and fun by putting you in the role of a protagonist who faces challenges and dilemmas

Some examples of scenario-based learning are:

  • A fire safety course that asks you to choose what to do in case of a fire in your workplace. Depending on your choices, you will see different outcomes and feedback
  • A customer service course that simulates a conversation with an angry customer. You have to select the best responses to calm them down and resolve their issue
  • A sales course that presents you with different scenarios of potential customers. You have to identify their needs, offer solutions, and close the deal

Scenario-based learning can be applied to many topics and domains, such as compliance, communication, leadership, ethics, and more. It can also be delivered in various formats, such as text, audio, video, or interactive simulations