หน้าหลัก ค้นหา"SSB" ข้อมูลเกี่ยวกับ"SSB"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

SSB

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
SSB
1SSB ย่อมาจาก Service Story Board
2Service Story Board คือการนำเรื่องราวของบริการที่ต้องการนำเสนอมาแสดงในรูปแบบของภาพวาดหรือภาพถ่าย เพื่อให้เห็นภาพรวมของบริการ ลูกค้า ปัญหา และวิธีการแก้ไข โดยมีการแสดงรายละเอียดที่สำคัญในแต่ละฉาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้สร้างบริการสามารถวางแผนและสื่อสารไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ Service Story Board เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการออกแบบบริการ (Service Design) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มคุณค่าของบริการ
3

A service storyboard is a visual representation of how a service works and how a user interacts with it. It shows the sequence of events, actions, and emotions that occur during the service delivery. A service storyboard can help to communicate a service concept, test assumptions, identify pain points, and generate ideas for improvement

Some of the benefits of using a service storyboard are:

  • It helps to focus on the user’s perspective and needs, rather than the features or functions of the service.
  • It helps to create empathy and understanding for the user’s experience and emotions.
  • It helps to illustrate the context and environment of the service, as well as the roles and interactions of different actors.
  • It helps to identify opportunities and gaps in the service, as well as potential risks and challenges.
  • It helps to communicate and align the vision and goals of the service with stakeholders and team members.

To create a service storyboard, you can follow these steps:

  • Define the scope and purpose of your storyboard. What is the main problem or opportunity you want to address? Who is your target user? What is the goal or outcome of the service?
  • Write down the key steps or stages of the service journey. What are the main actions and decisions that the user takes? What are the touchpoints or interactions with the service provider or other actors?
  • Sketch out each step or stage on a separate panel. Use simple shapes and symbols to represent the elements of the scene. You can also add text or speech bubbles to describe what is happening or what is being said.
  • Add details and emotions to each panel. How does the user feel at each step? What are their pain points or delights? What are their expectations or frustrations?
  • Review and refine your storyboard. Does it tell a clear and coherent story? Does it capture the essence of the service? Does it address the problem or opportunity you defined? How can you improve it?