หน้าหลัก ค้นหา"Psychology" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Psychology"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Psychology

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Psychology
1

คำนาม

จิตวิทยา

  1. วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต
2[จิดตะ-, จิด-] น. วิชาว่าด้วยจิต, วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยปรากฏการณ์ พฤติกรรม และกระบวนการของจิต.
แม่คำของ "จิตวิทยา" คือ   จิต  จิต-  
3จิตวิทยา คือ ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ จิตใจ กระบวนการของจิต กระบวนความคิด และ พฤติกรรม ของมนุษย์ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยามีหัวข้อให้ศึกษามากมาย เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงาน เป็นต้น และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต
4

Psychology is a fascinating and diverse field that explores the nature and workings of the human mind and behavior. Psychology can help us understand ourselves and others better, as well as improve our well-being and solve various problems. Psychology has many branches and applications, such as clinical psychology, developmental psychology, social psychology, cognitive psychology, and more.

According to the American Psychological Association, psychology is the scientific study of the mind and behavior. Psychology uses various methods, such as experiments, surveys, observations, and interviews, to collect and analyze data about mental processes and actions. Psychology also draws on knowledge from other disciplines, such as biology, neuroscience, sociology, and philosophy.

Psychology has a long and rich history, dating back to ancient times when philosophers such as Plato and Aristotle pondered about the nature of the human soul and psyche. However, psychology emerged as a distinct scientific discipline in the late 19th century, when Wilhelm Wundt established the first laboratory for psychological research in Germany. Since then, psychology has developed many theories and perspectives to explain different aspects of human experience and behavior.

Some of the major perspectives of psychology are:

  • Structuralism: This perspective focuses on the basic elements or structures of conscious experience, such as sensations, feelings, and images. Structuralism uses introspection as a method to examine the contents of the mind.
  • Functionalism: This perspective emphasizes the functions or purposes of mental processes and behavior in relation to the environment. Functionalism is influenced by Darwin’s theory of evolution and considers how psychological phenomena help organisms adapt and survive.
  • Behaviorism: This perspective studies observable behavior rather than mental processes. Behaviorism assumes that behavior is determined by environmental stimuli and consequences, and can be modified through learning principles such as reinforcement and punishment.
  • Psychoanalysis: This perspective explores the unconscious mind and its influence on behavior. Psychoanalysis was founded by Sigmund Freud, who proposed that psychological disorders are caused by repressed conflicts and traumas from childhood. Psychoanalysis uses techniques such as free association, dream analysis, and transference to uncover and resolve these issues.
  • Humanism: This perspective emphasizes the uniqueness and potential of human beings. Humanism rejects the deterministic views of behaviorism and psychoanalysis, and advocates for free will, self-actualization, and personal growth. Humanism is inspired by existential philosophy and positive psychology.
  • Cognitive: This perspective investigates how people perceive, remember, think, solve problems, and communicate. Cognitive psychology is influenced by computer science and artificial intelligence, and uses models and experiments to simulate and test mental processes.
  • Biological: This perspective examines how biological factors, such as genes, hormones, neurotransmitters, brain structures, and nervous system, affect mental processes and behavior. Biological psychology also explores how psychological phenomena influence physical health and disease.
  • Social-cultural: This perspective considers how social and cultural factors, such as norms, values, beliefs, roles, groups, and institutions, shape mental processes and behavior. Social-cultural psychology also studies how people interact with each other in various contexts and situations.

These perspectives are not mutually exclusive or contradictory; rather, they complement each other and provide different levels of analysis for understanding human psychology.