หน้าหลัก ค้นหา"Professional" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Professional"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Professional

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Professional
1

มืออาชีพ คือ คนที่มีความรู้ ความชำนาญ และความสามารถในอาชีพของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐาน มีจรรยาบรรณ และรักษาสัญญาได้ มืออาชีพไม่เพียงแต่ทำงานเพื่อรับเงินเดือน แต่ยังทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม มืออาชีพมีลักษณะที่โดดเด่น เช่น

  • มีการศึกษาและอบรมตลอดชีวิต
  • มีการวางแผนและจัดการเวลาอย่างเหมาะสม
  • มีการสื่อสารและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
  • มีการปรับตัวและเรียนรู้จากความผิดพลาด
  • มีการให้คำแนะนำและขอคำปรึกษา
  • มีการยกย่องและขอบคุณผู้อื่น
2

A professional is someone who does a job that requires special training, education, or skill. A profesional is also a member of a profession, which is a group of people who have specific knowledge and skills and follow ethical standards. A professional may participate for gain or livelihood in an activity or field of endeavor.

There are different types of professionals, such as teachers, doctors, accountants, engineers, writers, artists, and many more. Each profession has its own standards, practices, and codes of conduct that professionals must adhere to. Professionals usually have a degree of autonomy and accountability in their work.

Professional skills are the abilities that you have to do something well or effectively in a professional setting. There are two main categories of profesional skills: workplace skills and technical skills. Workplace skills are also called soft skills or people skills. They include communication, leadership, teamwork, problem-solving, and other skills that help you interact and work with others. Technical skills are also called hard skills or job-specific skills. They include the knowledge and expertise required for a certain domain, work, or activity. For example, computer programming, accounting, editing, and cooking are some technical skills.