หน้าหลัก ค้นหา"Personal Style" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Personal Style"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Personal Style

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Personal Style
1

Personal Style คือบุคลิกของคนที่ส่งผลต่อวิธีการสื่อสารและรับฟังข้อมูลของเขาหรือเธอ คนแต่ละคนมี Personal Style ที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในบางสถานการณ์

จากการค้นหาบนเว็บ ผมพบว่า Personal Style มีหลายแบบ แต่มีหนึ่งแบบที่เป็นที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การสื่อสาร คือ Personal Style ที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ :

 • Analyzer: เป็นคนที่ชอบข้อมูลเชิงประจักษ์ อ้างอิงข้อมูลจากอดีตเป็นตัวเลขมาประกอบการตัดสินใจ
 • Explorer: เป็นคนที่ชอบการนำเสนอโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต วิเคราะห์โอกาสที่อาจเกิดขึ้น และแผนระยะยาวสู่เป้าหมาย
 • Organizer: เป็นคนที่ชอบรับทราบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด ชอบฟังวิธีการ ปัญหา และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • Socializer: เป็นคนที่ชอบพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน ชอบฟังเรื่องราว เหตุผล และความรู้สึกของผู้คน

การทำความเข้าใจ Personal Style ของตัวเองและผู้อื่นจะช่วยให้การสื่อสารได้ผลดีขึ้น เพราะเราจะสามารถปรับการใช้ภาษา การให้ข้อมูล และการโต้ตอบให้เหมาะสมกับบุคลิกของผู้รับได้

2

Personal style is the way you express yourself through your clothing, accessories, and appearance. It reflects your personality, preferences, and values. Personal style can also change over time, depending on your mood, lifestyle, and experiences. Here are some tips on how to find your personal style and why it matters:

 • Search for inspiration: You can look for people, images, or media that resonate with your aesthetic and taste. You can use social media platforms, magazines, blogs, or books to find sources of inspiration. You can also observe the people around you and see what styles catch your eye.
 • Create a mood board: A mood board is a collection of images, colors, textures, words, or anything else that represents your style vision. You can use a physical board, a digital tool, or a notebook to create your mood board. A mood board can help you identify the themes, patterns, and elements that define your style.
 • Experiment with fashion: You can try different styles, colors, shapes, and fabrics to see what suits you best. You can also mix and match different pieces to create new outfits. You can use your existing wardrobe, borrow from friends or family, or shop at thrift stores or online platforms to experiment with fashion.
 • Evaluate your wardrobe: You can take a look at your current wardrobe and see what items you love, like, or dislike. You can also see what items you wear the most or the least. You can use this information to edit your wardrobe and keep only the pieces that make you happy and confident.
 • Develop your signature look: You can find one or more outfits that represent your personal style and make you feel comfortable and authentic. You can also choose some signature pieces or accessories that express your individuality and flair. Your signature look can be your go-to option for any occasion.

Finding your personal style can have many benefits for you and the environment. Some of the benefits are:

 • You feel more confident and comfortable: When you wear clothes that reflect who you are, you feel more self-assured and at ease. You also feel more positive about your body and appearance.
 • You save time and money: When you have a clear idea of what you like and what suits you, you spend less time and money on shopping and choosing outfits. You also avoid impulse buying and wasteful spending.
 • You reduce your environmental impact: When you have a curated wardrobe that consists of quality pieces that you love and wear often, you reduce the amount of clothing waste and pollution. You also support sustainable and ethical fashion practices.