หน้าหลัก ค้นหา"Objectives and Key Results" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Objectives and Key Results"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Objectives and Key Results

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Objectives and Key Results
1

OKRs คือระบบการตั้งเป้าหมายและวัดผลที่ใช้ในองค์กรหรือทีมต่างๆ เพื่อสร้างความสอดคล้องต้องกัน ความโปร่งใส และแรงจูงใจในการทำงาน OKRs ย่อมาจาก Objective and Key Results ซึ่งแปลว่า เป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ

Objective คือเป้าหมายที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันระหว่างทีมและองค์กร ตัวอย่างเช่น เพิ่มรายได้ประจำปีเป็นสองเท่า

Key Results คือผลลัพธ์ที่ทะเยอทะยานแต่บรรลุผลได้ซึ่งทีมสามารถวัดได้จากเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น เพิ่มผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปีจาก 12 ล้าน USD เป็น 24 ล้าน USD

OKRs ช่วยให้ทีมเข้าใจวิธีการที่งานประจำวันจะมีส่วนสำคัญในเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้นขององค์กร และช่วยให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของตนเอง OKRs ยังช่วยให้บุคลากรได้รับการติดตามผลและข้อมูลการดำเนินการของตนเองและของทีม OKRs สามารถปรับใช้ได้กับระดับบริษัท ฝ่าย ทีม หรือบุคคล

2

OKRs are a way of setting and tracking goals that are objective and measurable. OKRs stand for objectives and key results. Objectives are the goals you want to achieve, and key results are the metrics you use to measure your progress towards your objectives. OKRs can help you align your team and organization around a common vision, focus on what matters most, and track your progress and outcomes.

OKRs were first introduced by Andrew Grove at Intel in the 1970s, and later popularized by John Doerr, who brought the framework to Google and other companies. OKRs are now widely used by many organizations, teams, and individuals across different industries and sectors.

An OKR template consists of two parts: an objective and one or more key results. An example of an OKR for a marketing team could be:

  • Objective: Increase brand awareness
  • Key Results:
    • Drive one million web visitors per month
    • Achieve 10% conversion rate from web visitors to leads
    • Generate 100 media mentions per quarter

OKRs can be set at different levels: company, department, team, or individual. OKRs should be aligned across levels, so that everyone is working towards the same vision and strategy. OKRs should also be reviewed regularly, usually on a quarterly basis, to track progress and adjust as needed.

OKRs are different from KPIs (key performance indicators), which are metrics that measure the performance of a project or initiative. KPIs can be used to support OKRs, but they are not the same thing. OKRs are more holistic and strategic, while KPIs are more operational and tactical.