หน้าหลัก ค้นหา"Negotiation" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Negotiation"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Negotiation

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Negotiation
1

การเจรจาต่อรอง คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการ ความสนใจ หรือเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายให้ได้มาซึ่งความเห็นพ้อง ความยินยอม หรือความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหา หรือในการประโยชน์ทางธุรกิจ การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคคลใดก็ตามที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ แก้ไขข้อขัดแย้ง หรือเพิ่มผลประโยชน์ในการทำงาน

การเจรจาต่อรองมีหลายประเภท เช่น การเจรจาต่อรองแบบผู้ชนะผู้แพ้ (win-lose) การเจรจาต่อรองแบบผู้ชนะผู้ชนะ (win-win) การเจรจาต่อรองแบบผู้แพ้ผู้แพ้ (lose-lose) เป็นต้น

  • การเจรจาต่อรองแบบผู้ชนะผู้แพ้ เป็นการเจรจาที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ฝ่ายอื่นได้ประโยชน์ต่ำสุด หรือไม่ได้ประโยชน์เลย เช่น การเจรจาขอลดราคาสินค้า
  • การเจรจาต่อรองแบบผู้ชนะผู้ชนะ เป็นการเจรจาที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ที่พอใจ หรือได้ประโยชน์มากกว่าไม่เจรจา เช่น การเจรจาข้อตกลงในการทำงาน
  • การเจรจาต่อรองแบบผู้แพ้ผู้แพ้ เป็นการเจรจาที่ทุกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์ที่ต้องการ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าไม่เจรจา เช่น การเจรจาให้อภัยในข้อขัดแย้ง
2

Negotiation is the process or action of dialogues between two or more parties who have conflicting interests or views and who try to persuade each other to reach a mutually acceptable or beneficial agreement or resolution. Negotiations can occur on different levels or scales, such as domestic, professional, or global. Negotiations can also help people develop their communication, persuasion, and problem-solving skills

There are different types of negotiations, depending on the format, rules, and style of the discussion. Some common types of negotiations are:

  • Parliamentary negotiation: A type of negotiation that follows the rules and procedures of a parliamentary assembly, such as the British Parliament or the United Nations. There are usually two teams of two or three speakers each, who represent the government and the opposition. The government proposes a motion (a statement that expresses an opinion or a policy), and the opposition tries to oppose it. Each speaker has a specific role and time limit to speak. The debate is judged by one or more adjudicators, who evaluate the arguments based on their logic, evidence, and impact
  • Lincoln-Douglas negotiation: A type of negotiation that focuses on the moral and philosophical aspects of a topic, rather than the practical or policy implications. There are usually two speakers, one who affirms the resolution (a statement that expresses a value judgment or a principle), and one who negates it. Each speaker has a fixed time to present their case, cross-examine their opponent, and rebut their arguments. The debate is judged by one or more judges, who evaluate the arguments based on their values, criteria, and consistency
  • Public forum negotiation: A type of negotiation that aims to simulate a public discussion on a current issue, such as politics, economics, or social affairs. There are usually two teams of two speakers each, who support or oppose the resolution (a statement that expresses a fact or a policy). Each team has a fixed time to present their case, cross-fire with their opponents, and summarize their arguments. The debate is judged by one or more judges, who evaluate the arguments based on their persuasiveness, evidence, and delivery