หน้าหลัก ค้นหา"Multi Skill" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Multi Skill"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Multi Skill

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Multi Skill
1

ทักษะหลากหลาย คือความสามารถในการทำงานหรือปฏิบัติการใด ๆ ได้หลายอย่าง หรือการมีความรู้หรือทักษะในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน การมีทักษะหลากหลายจะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำงานและการเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างหรือองค์กรต่างๆ ต้องการจากบุคลากรในยุคปัจจุบัน

ทักษะหลากหลายอาจแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ

  • ทักษะแบบแข็ง (Hard Skills) คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้เชิงวิชาการหรือเชิงเทคนิค เช่น การเขียนโปรแกรม การพูดภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
  • ทักษะแบบอ่อน (Soft Skills) คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม บุคลิกภาพ หรือการสื่อสาร เช่น การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหา การปรับตัว เป็นต้น

การมีทักษะหลากหลายจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี หรือตลาดแรงงาน

2

Multi skills are a set of skills that involve the ability to perform different tasks at the same time or in a sequence. They are often used in physical education, sports, and other fields that require coordination, communication, and thinking. Multi skills can help you to improve your productivity, efficiency, flexibility, and creativity.

According to some web sources, multi skills can be divided into five categories:

  • Social skills: These are the skills that help you to interact with others, such as listening, speaking, cooperating, and respecting.
  • Personal skills: These are the skills that help you to manage yourself, such as setting goals, making decisions, taking responsibility, and coping with stress.
  • Cognitive skills: These are the skills that help you to process information, such as observing, analyzing, remembering, and solving problems.
  • Creative skills: These are the skills that help you to generate new ideas, such as imagining, designing, inventing, and expressing.
  • Physical skills: These are the skills that help you to move your body, such as running, jumping, throwing, and catching.

You can develop your multi skills by practicing different activities that challenge your abilities and require your attention. For example, you can play games that involve teamwork, strategy, and movement. You can also try new hobbies that stimulate your curiosity and imagination. You can also use tools and resources that help you organize your tasks and plan your time.