หน้าหลัก ค้นหา"Managing" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Managing"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Managing

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Managing
1

การจัดการ หมายถึงกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อการแข่งขันในอนาคต

การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์กร การสรรหาบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

การจัดการต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป

พื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินผล

2

Managing is the act of overseeing, controlling, or organizing something, such as a business, a project, or a team. It involves planning, coordinating, directing, and evaluating the activities and resources needed to achieve certain goals. Managing also requires developing the skills and abilities of oneself and others, as well as providing feedback, coaching, and motivation.

There are different types of managing, depending on the level, scope, and purpose of the work. For example, managing can be strategic or operational, depending on whether it focuses on the long-term vision or the short-term objectives of the organization. Managing can also be done by different roles, such as managers, supervisors, leaders, or administrators, depending on their authority, responsibility, and influence over others.

Managing is an important skill for anyone who wants to succeed in their career and personal life. It can help you to achieve your goals, improve your performance, and enhance your relationships. Managing can also help you to cope with challenges, solve problems, and adapt to changes. Managing is not always easy, but it can be learned and improved with practice and experience.