หน้าหลัก ค้นหา"Manager" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Manager"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Manager

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Manager
1

คำนาม

ผู้จัดการ

 1. บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ
2น. บุคคลที่มีหน้าที่บริหารและควบคุมดูแลกิจการ.
แม่คำของ "ผู้จัดการ" คือ   ผู้  
3

ผู้จัดการ คือ บุคคลที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานและทรัพยากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้จัดการมีหน้าที่หลัก 5 อย่าง คือ

 • การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย
 • การจัดสรรงานและทรัพยากร
 • การปฏิบัติงานและติดตามผล
 • การสื่อสารและประสานงาน
 • การควบคุมและประเมินผล

ผู้จัดการที่ดีต้องมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น เช่น

 • มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 • มีความเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดี
 • มีการสื่อสารและเป็นผู้ฟังที่ดี
 • มีจิตสำนึกและจินตนาการสร้างสรรค์
4

A manager is someone who is responsible for planning, organizing, leading, and controlling the resources and activities of a business or organization. A manager can also be a noun that describes the role or position of such a person.

Some examples of manager in a sentence are:

 • He is a manager at the bank.
 • She has to report to her manager every week.
 • The manager hired a new employee.
 • The manager role requires good skills in communication, decision-making, and problem-solving.