หน้าหลัก ค้นหา"MVM" ข้อมูลเกี่ยวกับ"MVM"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

MVM

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
MVM
1MVM ย่อมาจาก Multi Visual Material 
2

Multi Visual Material คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อม หรือการกระตุ้นทางฟิสิกส์ โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก เช่น วัสดุที่เปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ วัสดุที่เปลี่ยนรูปร่างตามแรงดัน วัสดุที่เปลี่ยนความหนืดตามแรงไฟฟ้า หรือวัสดุที่เปลี่ยนความโปร่งใสตามแสง

Multi Visual Material เป็นหนึ่งในประเภทของวัสดุฉลาด (intelligent materials) ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการผลิต

3ทัศนวัสดุ คือ วัสดุสารสนเทศที่ต้องใช้สายตาเป็นสื่อในการรับรู้สารสนเทศโดยการมองดู อาจดูโดยตาเปล่าหรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์สาหรับฉายประกอบ เป็นทรัพยากรสานสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material) ทัศนวัสดุมีหลายประเภท เช่น รูปภาพ แผนภูมิ แผ่นภาพโปร่งใส ภาพสเตอริโอ บัตรภาพ ฟิล์มสตริป สไลด์ แผนที่ ลูกโลก ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ วัสดุสามมิติ ของจริง เป็นต้น
4Multi visual material is a term that can refer to different types of artworks or designs that use more than one visual medium or material. For example, mixed media, collage, and assemblage are forms of multi visual material that combine various materials such as paint, paper, fabric, wood, metal, or found objects to create a new whole Multi visual material can also refer to data visualization techniques that use multiple visual treatments to represent different aspects of a data point. For example, a bar chart can use color, length, and shape to show different categories, values, and trends of the data Multi visual material can be used for various purposes, such as expressing creativity, conveying information, or enhancing aesthetics.
5

Visual material is a term that can refer to different types of content that use visual elements to communicate information, ideas, or emotions. Visual material can include images, graphics, videos, animations, diagrams, charts, maps, and more. Visual material can be used for various purposes, such as education, entertainment, art, design, or data visualization.

Visual material can have many benefits for learning and communication. For example, visual material can help to attract attention, enhance memory, simplify complex concepts, illustrate relationships, show patterns and trends, evoke emotions, and stimulate creativity. However, visual material can also have some challenges and limitations. For example, visual material can be misleading, inaccurate, biased, or inappropriate if not designed or used properly. Visual material can also require more time and resources to create and consume than other forms of content.

Therefore, it is important to use visual material wisely and effectively. Some of the factors that can influence the quality and impact of visual material are the purpose, audience, context, content, format, style, and technique of the visual material. By considering these factors, you can choose the most suitable and appealing visual material for your needs and goals.