หน้าหลัก ค้นหา"MUSIC For Relaxing" ข้อมูลเกี่ยวกับ"MUSIC For Relaxing"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

MUSIC For Relaxing

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
MUSIC For Relaxing
1

ดนตรีบำบัด คือ การใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ดนตรีบำบัด มีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การผ่อนคลายความเครียด การปรับสภาพจิตใจ การกระตุ้นสมองและความจำ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และการเคลื่อนไหว

ดนตรีบำบัด เป็นวิชาที่มีหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ผู้ที่จะเป็นนักดนตรีบำบัด ต้องผ่านการศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีบำบัดโลก (World Federation of Music Therapy) และสมาคมดนตรีบำบัดแห่งประเทศไทย (Thai Association of Music Therapy) ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับใบประกอบวิชาชีพจะเป็นผู้ประเมิน วางแผน และดำเนินการบำบัดด้วยดนตรีให้กับผู้เข้ารับการบำบัด

2

Music for relaxing is a type of music that is designed to help you calm down, reduce stress, and improve your mood. Music for relaxing can have various features, such as slow tempo, soft volume, smooth melody, and soothing sounds. Music for relaxing can also vary depending on your personal preference, taste, and culture. Some examples of music for relaxing are:

  • Classical music: This is a type of music that is based on the traditions and styles of Western art music from the 18th and 19th centuries. Classical music can have complex and elegant structures, harmonies, and rhythms. Classical music can also evoke various emotions and moods, such as joy, sadness, or tranquility. Some examples of classical music for relaxing are Mozart’s Piano Concerto No. 21, Debussy’s Clair de Lune, or Pachelbel’s Canon in D.
  • Ambient music: This is a type of music that is characterized by minimalism, repetition, and atmosphere. Ambient music can create a background or environment for listening, rather than a foreground or focus. Ambient music can also blend with natural or artificial sounds, such as rain, waves, or birds. Some examples of ambient music for relaxing are Brian Eno’s Music for Airports, Enya’s Watermark, or Aphex Twin’s Selected Ambient Works.
  • New age music: This is a type of music that is influenced by various spiritual, mystical, and cultural traditions, such as meditation, yoga, or Eastern philosophy. New age music can have elements of electronic, acoustic, or world music. New age music can also promote healing, relaxation, and well-being. Some examples of new age music for relaxing are Kitaro’s Silk Road, Yanni’s Reflections of Passion, or Enigma’s Return to Innocence.