หน้าหลัก ค้นหา"Loss" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Loss"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Loss

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Loss
1

คำกริยา

สูญเสีย (คำอาการนาม การสูญเสีย หรือ ความสูญเสีย)

 1. สูญไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

สูญเสียชีวิต

สูญเสียทรัพย์สมบัติ

สูญเสียอวัยวะ

2ก. สูญไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สมบัติ สูญเสียอวัยวะ.
 แม่คำของ "สูญเสีย" คือ   สูญ  
3

ความสูญเสีย คือ การสูญเสียสิ่งที่มีค่าหรือสำคัญต่อตนเอง หรือการไม่มีสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาไว้ ความสูญเสียอาจเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น

 • การสูญเสียคนที่รัก เช่น การตาย การแยกกัน การหย่า
 • การสูญเสียสุขภาพ เช่น การป่วย การบาดเจ็บ การพิการ
 • การสูญเสียทรัพย์สิน เช่น การถูกขโมย การเผาไหม้ การทำลาย
 • การสูญเสียตำแหน่งหรืออำนาจ เช่น การถูกไล่ออกจากงาน การถูกปลดออกจากตำแหน่ง
 • การสูญเสียฐานะหรือชื่อเสียง เช่น การล้มละลายของธุรกิจ การถูกโทษทางกฎหมาย

ความสูญเสียมีผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ของบุคคล เช่น

 • ความเศร้า เคืองใจ โกรธ เพ้อ
 • ความผิดหวัง เหงา เป็นห่วง
 • ความไม่มั่นใจ เกรงใจ เกร็งใจ
 • ความไม่พอใจ เบื่อ เบียด

ความสูญเสียไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดหรือแย่ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของทุกคน

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงจุดจบของชีวิต เพราะเรายังมีโอกาสและทางเลือกให้เราได้ปรับตัวและพัฒนาตนเอง

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการแพ้ เพราะเรายังมีคุณค่าและความสำคัญในตัวเรา

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการโดดเดี่ยว เพราะเรายังมีผู้ที่รักและช่วยเหลือให้เรารับมือ

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการสูญเสียทุกอย่าง เพราะเรายังมีสิ่งที่เหลืออยู่ให้เราได้เป็นแหล่งกำลังใจ

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการลืม เพราะเรายังมีความทรงจำและความรู้สึกที่เป็นของเรา

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการสิ้นหวัง เพราะเรายังมีความฝันและความปรารถนาที่เป็นของเรา

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการจบ เพราะเรายังมีชีวิตที่ต้องดำเนินต่อไป

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการแพ้ เพราะเรายังมีความกล้าและความอดทนที่เป็นของเรา

ความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการล้ม เพราะเรายังมีความแข็งแกร่งและความสำเร็จที่เป็นของเรา

4

การสูญเสีย ระบบ LEAN คือ การสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือบริการ ที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การสูญเสีย ระบบ LEAN มีประเภทหลัก 8 อย่าง คือ

 • การสูญเสียจากการผลิตเกินความต้องการ (Overproduction)
 • การสูญเสียจากการรอคอย (Waiting)
 • การสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
 • การสูญเสียจากการประมวลผลที่ไม่จำเป็น (Overprocessing)
 • การสูญเสียจากการเก็บรักษา (Inventory)
 • การสูญเสียจากการเคลื่อนย้าย (Motion)
 • การสูญเสียจากของเสียหรือของชำรุด (Defects)
 • การสูญเสียจากไม่ใช้ประโยชน์จากความสามารถของพนักงาน (Underutilization of human potential)

ประโยชน์ของการลดการสูญเสีย ระบบ LEAN ได้แก่

 • เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตหรือบริการ
 • เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
 • เพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 • เพิ่มความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5

Waste management is the process of collecting, transporting, treating, and disposing of waste materials that are produced by human activities. Waste management can help reduce the environmental and health impacts of waste, as well as conserve resources and energy. Waste management can also involve recycling, reusing, or recovering materials that can be used for other purposes.

There are different types of waste, such as:

 • Municipal waste: This refers to the waste that is generated by households, businesses, institutions, or public services, such as paper, plastic, food, or garden waste. Municipal waste can be collected by local authorities or private companies and taken to landfills, incinerators, or composting facilities.
 • Industrial waste: This refers to the waste that is generated by industries, such as manufacturing, mining, or agriculture, such as chemicals, metals, or sludge. Industrial waste can be hazardous or non-hazardous, depending on its potential to harm human health or the environment. Industrial waste can be treated by various methods, such as neutralization, stabilization, or detoxification.
 • Biomedical waste: This refers to the waste that is generated by health care facilities, such as hospitals, clinics, or laboratories, such as needles, syringes, bandages, or body fluids. Biomedical waste can be infectious or non-infectious, depending on its ability to transmit diseases. Biomedical waste can be disposed of by methods such as autoclaving, incineration, or shredding.
 • Electronic waste: This refers to the waste that is generated by electronic devices, such as computers, phones, or TVs, such as circuit boards, batteries, or cables. Electronic waste can contain valuable metals or harmful substances, such as lead, mercury, or cadmium. Electronic waste can be recycled or refurbished by methods such as dismantling, sorting, or smelting.

There are also different methods of waste management, such as:

 • Landfill: This is a method of disposing of waste by burying it in a designated area. Landfill can help reduce the volume and odor of waste and prevent vermin and fire hazards. However, landfill can also cause problems such as leachate (liquid that seeps from the waste), methane gas (a greenhouse gas that is produced by the decomposition of organic waste), and groundwater contamination.
 • Incineration: This is a method of disposing of waste by burning it at high temperatures. Incineration can help reduce the mass and volume of waste and generate energy from the heat. However, incineration can also cause problems such as air pollution (emissions of gases and particles that can affect human health and the environment), ash (solid residue that may contain toxic substances), and greenhouse gas emissions.
 • Composting: This is a method of converting organic waste into a nutrient-rich soil conditioner by using microorganisms such as bacteria and fungi. Composting can help reduce the amount of organic waste and improve the quality and fertility of soil. However, composting can also cause problems such as odor (a unpleasant smell that can attract pests), pathogens (disease-causing organisms that may survive in the compost), and greenhouse gas emissions.