หน้าหลัก ค้นหา"Leadership" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Leadership"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Leadership

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Leadership
1ความเป็นผู้นำ คือ ความสามารถในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ และสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วมความเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ ตำแหน่ง หรือการบริหาร แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรม การกระทำ และวิสัยทัศน์ของผู้นำ ความเป็นผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลจากการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำ
2

Leadership is a topic that has many aspects and perspectives. It can be defined as the ability or action of influencing, inspiring, and guiding a group of people or an organization towards a goal. Leadership can stem from social influence, not authority or power, and can be a set of skills and a certain psychology that anyone can master. Leadership can also involve taking risks and challenging the status quo.

There are different types of leadership, such as:

  • Transactional leadership: This type of leadership is based on the exchange of rewards and punishments between the leader and the followers. The leader sets clear expectations and goals, and provides feedback and incentives for meeting them. The followers comply with the leader’s directives and receive rewards or avoid sanctions. This type of leadership is effective for routine and well-defined tasks, but may not foster creativity or innovation.
  • Transformational leadership: This type of leadership is based on the vision and charisma of the leader. The leader articulates a compelling vision and inspires the followers to share it. The leader also acts as a role model and mentor for the followers, and encourages them to develop their potential and abilities. This type of leadership is effective for complex and dynamic tasks, but may require high levels of trust and commitment.
  • Servant leadership: This type of leadership is based on the service and care of the leader. The leader puts the needs and interests of the followers above their own, and seeks to empower and support them. The leader also acts as a facilitator and collaborator, rather than a dictator or controller. This type of leadership is effective for building strong relationships and communities, but may require high levels of humility and patience.

There are also different styles of leadership, such as:

  • Autocratic leadership: This style of leadership is characterized by high control and low involvement of the leader. The leader makes all the decisions and gives all the instructions, without consulting or considering the opinions or feelings of the followers. The leader expects obedience and compliance from the followers, and does not tolerate dissent or feedback. This style of leadership may be efficient and fast, but may also create resentment and resistance among the followers.
  • Democratic leadership: This style of leadership is characterized by high involvement and low control of the leader. The leader involves the followers in the decision-making process, and encourages participation and collaboration. The leader listens to and respects the views and suggestions of the followers, and tries to reach a consensus or compromise. The leader also delegates authority and responsibility to the followers, and provides guidance and support. This style of leadership may be fair and motivating, but may also be time-consuming and indecisive.
  • Laissez-faire leadership: This style of leadership is characterized by low involvement and low control of the leader. The leader gives minimal direction or supervision to the followers, and allows them to make their own decisions and work at their own pace. The leader trusts the followers to be competent and self-motivated, and provides them with freedom and autonomy. This style of leadership may be flexible and creative, but may also be chaotic and ineffective.