หน้าหลัก ค้นหา"Leader" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Leader"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Leader

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Leader
1

คำนาม

ผู้นำ (คำลักษณนาม คน)

  1. หัวหน้า, ผู้มีตำแหน่งสูงกว่าผู้อื่น, คนที่นำทางหรือผู้สั่งการของกลุ่ม องค์การ หรือประเทศ
2ผู้นำ คือ บุคคลที่มีความสามารถในการนำพาผู้ติดตามหรือสมาชิกในองค์กร เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่ดีต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ และสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วม ผู้นำไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกขึ้นมาเป็นหัวหน้า แต่เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและเคารพจากผู้อื่น และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นำได้ ผู้นำมีหลายประเภทและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการ เป็นต้น
3

A leader is someone who can influence, inspire, and guide others to achieve a common goal. Leaders can have different styles, skills, and qualities, but they all share some core behaviors that make them effective. According to the results from my search function, some of these behaviors are:

  • Being supportive: Leaders care about their followers and create a positive and trusting environment for them. They show empathy, respect, and appreciation for their team members and help them grow and develop. For example, a supportive leader may listen to their followers’ concerns, provide feedback and recognition, and offer coaching and mentoring.
  • Operating with a strong results orientation: Leaders focus on delivering high-quality outcomes that align with the vision and strategy of the organization. They set clear and challenging goals, monitor progress, and hold themselves and others accountable for results. For example, a results-oriented leader may communicate expectations, track performance indicators, and celebrate achievements.
  • Seeking different perspectives: Leaders value diversity and seek input from various sources to make better decisions and solve problems. They encourage creativity and innovation and foster a culture of learning and experimentation. For example, a perspective-seeking leader may ask for feedback, conduct research, and test new ideas.
  • Solving problems effectively: Leaders are able to identify, analyze, and resolve complex and ambiguous issues that affect their team or organization. They use critical thinking and logic to find the root causes and best solutions. They also involve others in the problem-solving process and communicate the results clearly. For example, a problem-solving leader may define the problem, gather data, generate alternatives, and implement actions.

These are some of the behaviors that define what a leader does. However, leadership is not a fixed or static concept; it can change depending on the situation and the needs of the followers. Therefore, leaders need to be adaptable and flexible to adjust their behaviors accordingly. Leaders also need to be aware of their own strengths and weaknesses and seek opportunities to improve their skills.