หน้าหลัก ค้นหา"Lab" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Lab"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Lab

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Lab>
    </center>
  </div>
  <div class=
1Lab คือคำย่อของ laboratory ซึ่งแปลว่าห้องปฏิบัติการ หรือห้องทดลอง คือสถานที่ที่ใช้สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัด ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคนิค Lab มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับภาควิชาและความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ เช่น lab ทางฟิสิกส์ lab ทางเคมี lab ทางชีววิทยา lab ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น Lab เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ และช่วยให้มีการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2A laboratory is a place where scientific or technological research, experiments, and measurements are performed. Laboratories can be found in different settings, such as schools, universities, industries, governments, or military facilities. Laboratories can also have different purposes, such as teaching science, producing chemicals or medicines, testing products or materials, developing new innovations, or investigating phenomena. Laboratories usually have specialized equipment and instruments for conducting various tests and procedures. Some examples of laboratory equipment are microscopes, test tubes, beakers, flasks, pipettes, thermometers, balances, spectrometers, centrifuges, and incubators. Laboratories can also have different types of personnel who work there, such as scientists, technicians, assistants, teachers, or students. Some of the common fields of science that use laboratories are physics, chemistry, biology, medicine, engineering, and psychology.