หน้าหลัก ค้นหา"Key Performance Indicators" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Key Performance Indicators"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Key Performance Indicators

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Key Performance Indicators
1KPIs ย่อมาจาก Key Performance Indicators
2

KPIs คืออะไร

KPIs คือตัวย่อของ Key Performance Indicators ซึ่งแปลว่าดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรหรือพนักงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

KPIs จะถูกตั้งเป็นตัวเลข จำนวน หรือปริมาณที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักการในการกำหนด KPIs คือ SMART ซึ่งย่อมาจาก Specific (เฉพาะเจาะจง) Measurable (วัดผลได้) Attainable (บรรลุได้) Relevant (เกี่ยวข้อง) และ Timely (มีกรอบเวลาชัดเจน)

KPIs มีประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และการส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

3

KPIs are key performance indicators, which are measurable values that show how effectively an individual, team, or organization is achieving its goals and objectives. KPIs can be used to monitor and evaluate various aspects of performance, such as quality, quantity, efficiency, effectiveness, customer satisfaction, etc. KPIs can also help identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats, as well as guide decision making and improvement actions .

Some examples of KPIs are:

  • Revenue: This is the amount of money that a business generates from its products or services. It can be measured by indicators such as total revenue, revenue growth rate, revenue per customer, etc.
  • Profit: This is the amount of money that a business earns after deducting its expenses. It can be measured by indicators such as gross profit, net profit, profit margin, return on investment, etc.
  • Customer satisfaction: This is the degree to which customers are happy with the products or services that a business provides. It can be measured by indicators such as customer satisfaction score, net promoter score, customer retention rate, customer churn rate, etc.
  • Employee engagement: This is the degree to which employees are committed, motivated, and productive in their work. It can be measured by indicators such as employee engagement score, employee turnover rate, employee absenteeism rate, employee performance appraisal score, etc.