หน้าหลัก ค้นหา"IDP" ข้อมูลเกี่ยวกับ"IDP"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

IDP

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
IDP
1IDP ย่อมาจาก Individual Developement Plan แปลว่า แผนพัฒนาส่วนบุคคล
2

แผนพัฒนาส่วนบุคคล คือการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย หรือความต้องการของตนเอง หรือขององค์กรที่ทำงาน การมีแผนพัฒนาส่วนบุคคลจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการเรียนรู้และการเติบโตของตนเอง และสามารถปรับปรุงและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาส่วนบุคคล มีขั้นตอนดังนี้

 • การวิเคราะห์ตนเอง: การทำให้เห็นชัดเจนว่าคุณมีทักษะ ความรู้ และความสามารถในด้านใดบ้าง และมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร
 • การกำหนดเป้าหมาย: การทำให้เห็นชัดเจนว่าคุณต้องการพัฒนาตนเองในด้านใด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จใด โดยใช้กฎ SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) เป็นแนวทาง
 • การสร้างแผนการดำเนินการ: การคิดค้นกิจกรรม หรือวิธีการที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การอ่านหนังสือ เข้าสัมมนา เรียนออนไลน์ เป็นต้น
 • การดำเนินการตามแผน: การปฏิบัติตามกิจกรรม หรือวิธีการที่คุณได้วางแผนไว้ โดยใช้ความพยายาม และความกระตือรือร้น
 • การประเมินผลและปรับปรุง: การตรวจสอบผลการดำเนินการว่าสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นหรือไม่ และมีอะไรที่ควรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินผล

3

An individual development plan (IDP) is a document that outlines the goals, objectives, and actions for the personal and professional growth of an individual. An IDP can help to identify one’s strengths, weaknesses, interests, and aspirations, as well as the resources, opportunities, and strategies to achieve them. An IDP can also help to monitor one’s progress and evaluate one’s outcomes.

According to some web sources, an IDP can be created and used by anyone who wants to improve their skills, knowledge, or performance in their current or future roles. An IDP can also be a collaborative tool between an employee and a manager, a mentor, or a coach, who can provide feedback, guidance, and support for the employee’s development. An IDP can be revised and updated regularly to reflect the changing needs and circumstances of the individual .

Some of the main steps and components of an IDP are:

 • Assess your current situation: This step involves reviewing your current role, responsibilities, achievements, and challenges. You can use tools such as self-assessments, performance reviews, or SWOT analysis to assess your situation.
 • Define your goals: This step involves setting specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) goals for your short-term and long-term development. You can use tools such as SMART objectives, vision statements, or career ladders to define your goals.
 • Identify your gaps: This step involves identifying the skills, knowledge, or competencies that you need to develop or improve to achieve your goals. You can use tools such as gap analysis, skill matrices, or competency frameworks to identify your gaps.
 • Plan your actions: This step involves designing a plan of action that outlines the activities, resources, and timelines that you will use to address your gaps and achieve your goals. You can use tools such as action plans, learning plans, or Gantt charts to plan your actions.
 • Implement your plan: This step involves executing your plan of action and applying your learning to your work or life. You can use tools such as checklists, calendars, or reminders to implement your plan.
 • Evaluate your results: This step involves measuring and reviewing the outcomes and impacts of your plan of action. You can use tools such as feedback forms, surveys, or tests to evaluate your results.