หน้าหลัก ค้นหา"HRM" ข้อมูลเกี่ยวกับ"HRM"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

HRM

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
HRM
1HRM ย่อมาจาก Human Resource Management
2การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์ จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและขนาดจึงมีแผนกหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะ ซึ่งขนาดของแผนกหรือหน่วยงานนั้น จะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจเองรวมถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ด้วยว่าสำคัญยิ่งยวดมากน้อยเพียงใด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทั้งทฤษฎีในเชิงวิชาการและแบบปฏิบัติในธุรกิจที่ศึกษาวิธีการบริหารแรงงานทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3

การบริหารทรัพยากรบุคคล คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง ค่าจ้าง และสวัสดิการบุคลากร การฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

ตัวอย่างของกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

 • การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายขององค์กร
 • การวิเคราะห์และออกแบบตำแหน่งงาน
 • การวางแผนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
 • การประเมินความต้องการของบุคลากร
 • การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 • การจัดทำแผนส่งเสริมและโอกาสในอาชีพ
 • การจัดทำแผนป้องกันและจัดการข้อขัดแย้ง
 • การจัดทำแผนป้องกันและจัดการเปลี่ยนแปลง
4

Human Resource Management, or HRM, is the process of managing the people who work in an organization. HRM involves planning, organizing, directing, and controlling the human resources of a company. HRM aims to achieve the following objectives:

 • To recruit and retain qualified and motivated employees who can contribute to the organization’s goals and values.
 • To provide employees with fair and competitive compensation, benefits, and incentives.
 • To train and develop employees’ skills and competencies to enhance their performance and career growth.
 • To create and maintain a positive and productive work environment that fosters employee engagement, satisfaction, and well-being.
 • To ensure compliance with legal and ethical standards and regulations that affect employees and the organization.

HRM is a vital function of any organization, as it affects the quality, efficiency, and effectiveness of its human capital. HRM can also influence the organization’s culture, reputation, and competitive advantage. HRM is a dynamic and evolving field that requires constant adaptation to the changing needs and expectations of employees, customers, stakeholders, and society.

If you want to learn more about HRM, you can check out some of the web search results I found for you:

 • What Is Human Resource Management? Definition + Career Guide: This article provides an overview of HRM roles, responsibilities, salary, and how to get started in this field.
 • Human Resource Management - Overview, Principles and Functions: This article explains the main functions of HRM and the principles that guide its practice.
 • Human resource management - Wikipedia: This article gives a comprehensive introduction to HRM, its history, theories, models, methods, and challenges.