หน้าหลัก ค้นหา"Feedback" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Feedback"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Feedback

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Feedback
1

ข้อเสนอแนะ คือการให้คำแนะนำ คำชี้แจง หรือคำวิจารณ์ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง การพัฒนา หรือการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ อาจมีลักษณะเป็นทั้งข้อเสนอแนะที่ขอได้ (Solicited) หรือข้อเสนอแนะที่ไม่ได้ขอ (Unsolicited) ขึ้นอยู่กับความต้องการและความยินยอมของผู้รับ

ข้อเสนอแนะที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

  • เป็นไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
  • เป็นไปตามความเป็นจริง หรือมีหลักฐานที่เชื่อถือได้
  • เป็นไปตามความเหมาะสม หรือไม่ผิดศีลธรรม
  • เป็นไปตามความเป็นไปได้ หรือไม่เกินความสามารถ
  • เป็นไปตามความชัดเจน หรือไม่ก่อให้เกิดความสับสน
2

Feedback is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of feedback:

  • Feedback is a process of giving or receiving information, opinions, or reactions about something, such as a performance, a product, or a service. Feedback can help to improve the quality, effectiveness, or satisfaction of the thing being evaluated. Feedback can be positive or negative, formal or informal, verbal or written, direct or indirect. For example, you can say “She received feedback from her teacher on her essay” or “He gave feedback to the customer service representative on his experience” .
  • Feedback is also a phenomenon in which the output or result of a system or a process affects the input or the cause of the same system or process. Feedback can be positive or negative, depending on whether it reinforces or reduces the initial effect. Feedback can occur in natural or artificial systems, such as biology, physics, engineering, or economics. For example, you can say “The feedback loop between the predator and prey populations regulates their numbers” or “The feedback effect of global warming increases the greenhouse gases in the atmosphere” .
  • Feedback is also a term used in music and audio engineering to describe the sound that is produced when a microphone picks up the sound from a speaker or an amplifier and amplifies it again. Feedback can be intentional or unintentional, desirable or undesirable, depending on the effect that is wanted. Feedback can create distortion, noise, or resonance in the sound. For example, you can say “The guitarist used feedback to create a distorted sound for his solo” or “The singer moved away from the microphone to avoid feedback”.