หน้าหลัก ค้นหา"Evaluation" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Evaluation"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Evaluation

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Evaluation
1(๑) ก. พิจารณาและวัดคุณค่าของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ประเมินผลการสัมมนา ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีของบริษัท
(๒)  (การศึกษา) วัดคุณค่าหรือผลความก้าวหน้าการศึกษา เช่น การสอบไล่เป็นวิธีประเมินผลการศึกษาวิธีหนึ่ง.
แม่คำของ "ประเมินผล" คือ   ประเมิน  
2

ประเมินผล คือการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดผลมาวิเคราะห์และสรุปคุณค่าของสิ่งที่วัดได้ โดยมีเกณฑ์และมาตรฐานที่ชัดเจน และใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งที่วัดได้

การประเมินผลมีหลายประเภท เช่น การประเมินผลโครงการ การประเมินผลการศึกษา การประเมินผลการอบรม การประเมินผลการบริหารจัดการ และการประเมินผลการพัฒนาบุคคลากร

การประเมินผลมีประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัจจัยสำเร็จและความล้มเหลว แสดงผลกระทบและความยั่งยืน และส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับปรุง

3

Evaluation is the process of assessing or judging the value, quality, or performance of something or someone based on certain criteria, standards, or objectives. Evaluation can also be used as a noun to mean the result or outcome of such a process.

Some examples of evaluation are:

  • Evaluation of a product: This is when a customer, user, or reviewer evaluates a product based on factors such as functionality, usability, design, price, etc. Evaluation of a product can help determine its strengths, weaknesses, features, and benefits.
  • Evaluation of a service: This is when a customer, client, or beneficiary evaluates a service based on factors such as quality, reliability, timeliness, satisfaction, etc. Evaluation of a service can help measure its effectiveness, efficiency, and impact.
  • Evaluation of a program: This is when a manager, stakeholder, or evaluator evaluates a program based on factors such as relevance, coherence, efficiency, effectiveness, impact, and sustainability. Evaluation of a program can help assess its achievements, challenges, and lessons learned.
  • Evaluation of an employee: This is when a supervisor, manager, or colleague evaluates an employee based on factors such as performance, skills, attitude, behavior, etc. Evaluation of an employee can help provide feedback, recognition, and improvement opportunities.
  • Evaluation of a student: This is when a teacher, tutor, or examiner evaluates a student based on factors such as knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, and evaluation. Evaluation of a student can help monitor learning progress and outcomes.