หน้าหลัก ค้นหา"Effective" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Effective"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Effective

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Effective
 1น. ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน.
แม่คำของ "ประสิทธิภาพ" คือ   ประสิทธิ์  ประสิทธิ-  
 2

ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน และวิธีการดำเนินการหรือประกอบการ ที่มีคุณภาพสูงสุดในการดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ ประสิทธิภาพสามารถวัดได้จากตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เช่น ความประหยัด คุ้มค่า ความทันเวลา และมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพมักจะเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ผลลัพธ์ออกมามากที่สุด โดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นการทำอย่างถูกวิธี (Do things right) แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง (Do the right things) เพื่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ที่เป็นผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน

ตัวอย่างของประสิทธิภาพในการทำงานคือ

  • การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตสินค้า
  • การจัดการเวลาและแบ่งหน้าที่ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
  • การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานให้มีความกระชับและไม่ซ้ำซ้อน
  • การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน
  • การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์แบบ SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)
 3

Effective is an adjective that means producing a desired or intended result, or having a striking or impressive effect. Effective can also be used as a noun to mean a person or thing that is successful in producing a desired or intended result.

Some examples of effective are :

  • Effective communication: This is the ability to convey information, ideas, or emotions clearly, accurately, and persuasively. Effective communication can help build trust, understanding, and cooperation among people.
  • Effective leadership: This is the ability to inspire, motivate, and guide others toward a common goal or vision. Effective leadership can help create a positive and productive work environment, as well as achieve organizational objectives.
  • Effective teaching: This is the ability to facilitate learning and development for students of different ages, levels, and backgrounds. Effective teaching can help enhance students’ knowledge, skills, and attitudes, as well as foster their curiosity and creativity.