หน้าหลัก ค้นหา"Debate" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Debate"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Debate

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Debate
 

คำกริยา

โต้วาที (คำอาการนาม การโต้วาที)

  1. แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
 ก. แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง.
 แม่คำของ "โต้วาที" คือ   โต้ ๒  
 

การโต้วาที คือ การพูดหรือเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น หรืออ้างเหตุผล ที่ต่างกัน หรือขัดแย้งกัน ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยมีเป้าหมายให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเห็นด้วยกับฝ่ายตนเอง การโต้วาทีมีหลายประเภท เช่น การโต้วาทีทางวิชาการ การโต้วาทีทางการเมือง การโต้วาทีทางศาสนา เป็นต้น

การโต้วาทีที่ดีควรมีส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น

  • เรื่องย่อ เป็นส่วนที่ใช้ในการบอกถึงเรื่องราว ปัญหา หรือประเด็นที่จะโต้วาที
  • ฝ่ายสนับสนุน เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงถึงความคิดเห็น หรืออ้างเหตุผล ของฝ่ายที่เห็นด้วยกับเรื่องย่อ
  • ฝ่ายคัดค้าน เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงถึงความคิดเห็น หรืออ้างเหตุผล ของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องย่อ
  • บทสรุป เป็นส่วนที่ใช้ในการสรุปผลของการโต้วาที และให้ข้อคิด เหตุผล หรือคำแนะนำให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่าน
 

Debates are a way of having a structured and formal discussion about a topic, where two or more sides present their arguments for or against a certain point of view. Debates can be used for various purposes, such as education, entertainment, persuasion, or decision-making. Debates can also help people develop their critical thinking, communication, and research skills1

There are different types of debates, depending on the format, rules, and style of the discussion. Some common types of debates are:

  • Parliamentary debate: A type of debate that follows the rules and procedures of a parliamentary assembly, such as the British Parliament or the United Nations. There are usually two teams of two or three speakers each, who represent the government and the opposition. The government proposes a motion (a statement that expresses an opinion or a policy), and the opposition tries to oppose it. Each speaker has a specific role and time limit to speak. The debate is judged by one or more adjudicators, who evaluate the arguments based on their logic, evidence, and impact
  • Lincoln-Douglas debate: A type of debate that focuses on the moral and philosophical aspects of a topic, rather than the practical or policy implications. There are usually two speakers, one who affirms the resolution (a statement that expresses a value judgment or a principle), and one who negates it. Each speaker has a fixed time to present their case, cross-examine their opponent, and rebut their arguments. The debate is judged by one or more judges, who evaluate the arguments based on their values, criteria, and consistency
  • Public forum debate: A type of debate that aims to simulate a public discussion on a current issue, such as politics, economics, or social affairs. There are usually two teams of two speakers each, who support or oppose the resolution (a statement that expresses a fact or a policy). Each team has a fixed time to present their case, cross-fire with their opponents, and summarize their arguments. The debate is judged by one or more judges, who evaluate the arguments based on their persuasiveness, evidence, and delivery