หน้าหลัก ค้นหา"Cost Reduction" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Cost Reduction"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Cost Reduction

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Cost Reduction
1

ลดต้นทุน คือ การลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้าหรือบริการ หรือการดำเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อเพิ่มกำไรหรือประสิทธิภาพขององค์กร ลดต้นทุนมีวิธีการและประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตหรือบริหารงาน
 • การจัดซื้อวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
 • การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

ประโยชน์ของการลดต้นทุน ได้แก่

 • เพิ่มกำไรและส่วนแบ่งตลาด
 • เพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
 • เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
 • เพิ่มความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2

Cost reduction is a process of reducing the expenses or overheads of a business or organization. Cost reduction can help improve the profitability, efficiency, and competitiveness of a business or organization. Cost reduction can also help cope with external factors, such as market changes, customer demands, or environmental regulations.

There are different types of cost reduction, such as:

 • Fixed cost reduction: This refers to reducing the costs that do not vary with the level of output or activity, such as rent, salaries, or insurance. Fixed cost reduction can help lower the break-even point and increase the margin of safety. For example, a business may reduce its fixed costs by relocating to a cheaper location, outsourcing some functions, or automating some processes.
 • Variable cost reduction: This refers to reducing the costs that vary with the level of output or activity, such as raw materials, labor, or utilities. Variable cost reduction can help lower the unit cost and increase the contribution margin. For example, a business may reduce its variable costs by negotiating better prices with suppliers, improving labor productivity, or using energy-efficient equipment.
 • Direct cost reduction: This refers to reducing the costs that can be directly attributed to a product or service, such as materials, labor, or overheads. Direct cost reduction can help increase the gross profit and the gross profit margin. For example, a business may reduce its direct costs by using cheaper or fewer materials, reducing labor hours, or eliminating unnecessary overheads.
 • Indirect cost reduction: This refers to reducing the costs that cannot be directly attributed to a product or service, but are incurred for the benefit of the whole business or organization, such as administration, marketing, or research. Indirect cost reduction can help increase the net profit and the net profit margin. For example, a business may reduce its indirect costs by streamlining its administrative processes, optimizing its marketing strategies, or prioritizing its research projects.

There are also different methods of cost reduction, such as:

 • Value analysis: This is a method of analyzing the functions and features of a product or service to identify and eliminate any unnecessary or excessive costs that do not add value to the customer. Value analysis can help improve the quality and performance of a product or service while reducing its cost.
 • Benchmarking: This is a method of comparing the performance and practices of a business or organization with those of its competitors or industry leaders to identify and adopt the best practices that can help reduce costs and improve efficiency. Benchmarking can help learn from the experiences and innovations of others and gain a competitive advantage.
 • Kaizen: This is a method of implementing continuous and incremental improvements in all aspects of a business or organization to eliminate waste and optimize processes. Kaizen can help create a culture of teamwork and problem-solving that can help reduce costs and enhance quality.