หน้าหลัก ค้นหา"Case Study" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Case Study"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Case Study

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Case Study
1

กรณีศึกษา หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น เพื่อวิเคราะห์ อธิบาย หรือแก้ไขปัญหานั้น กรณีศึกษามีประโยชน์ในการสอน วิจัย และเรียนรู้ในด้านความรู้ต่างๆ กรณีศึกษามีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ หน้าที่ และแนวคิดที่ใช้

ตัวอย่างกรณีศึกษา:

  • กรณีศึกษา: การจัดการความเสี่ยงของโควิด-19 ในโรงเรียน
  • กรณีศึกษา: การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล
  • กรณีศึกษา: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
2

Case studies are a type of research method that involves an in-depth and detailed analysis of a specific subject or phenomenon in its real-world context. Case studies can be used to explore, describe, explain, or evaluate various aspects of a research problem, such as its causes, effects, processes, or outcomes. Case studies can also provide new or unexpected insights, challenge existing theories, or propose practical solutions. Case studies can be based on qualitative or quantitative data, or a combination of both. Case studies can focus on one or more cases, depending on the research question and the purpose of the study. Case studies are commonly used in social, educational, clinical, and business research.

Some examples of case studies are:

  • A case study of the ecological effects of wolf reintroduction in Yellowstone National Park
  • A case study of how populist politicians use narratives about history to gain support
  • A case study of how teachers implement active learning strategies in mixed-level classrooms
  • A case study of the advantages and disadvantages of wind farms for rural communities
  • A case study of how viral marketing strategies change the relationship between companies and consumers
  • A case study of how experiences of work in the gig economy differ by gender, race and age