หน้าหลัก ค้นหา"Analysis" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Analysis"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Analysis

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Analysis
1

คำกริยา

วิเคราะห์ (คำอาการนาม การวิเคราะห์)

 1. ใคร่ครวญ
 2. แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้

วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ

วิเคราะห์ข่าว

วิเคราะห์เหตุการณ์

2(๑) ก. ใคร่ครวญ เช่น วิเคราะห์เหตุการณ์ (ส. วิคฺรห).
(๒) ก. แยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อศึกษาให้ถ่องแท้ เช่น วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ วิเคราะห์ข่าว. (ส. วิคฺรห).
3

วิเคราะห์ คือ การศึกษาและตีความข้อมูลหรือสถานการณ์ใดๆ โดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย หรือหาสาเหตุและผล หรือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ วิเคราะห์มีหลายวิธีการและขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลหรือสถานการณ์ เช่น วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์, วิเคราะห์ทางสถิติ, วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์, วิเคราะห์ทางภาษา, วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

วิเคราะห์มีความสำคัญในการช่วยให้คนหรือองค์กรสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ วิเคราะห์ยังช่วยให้เพิ่มความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจและการกระทำ

4

Analysis are the plural form of analysis, which is a word that can have different meanings and uses depending on the context. Generally, analysis can be defined as a set of decisions or actions that are made in advance to achieve a certain goal or purpose. Analysis can also refer to the art of planning and directing overall military operations and movements in a war or battle. Analysis can also describe a plan for directing overall military operations and movements.

Some examples of analysis are:

 • A business analysis is a document that describes the objectives, strategies, and financial projections of a business venture.
 • A lesson analysis is a detailed outline of the content, activities, and assessment methods of a teaching session.
 • A floor analysis is a drawing that shows the layout of a room, building, or area from above.
 • A travel analysis is a schedule of the places, dates, and times of a trip.

Analysis are important because they help people and organizations to:

 • Clarify their vision, mission, and goals
 • Identify the resources and steps needed to achieve their goals
 • Coordinate and communicate their actions with others
 • Monitor and evaluate their progress and performance
 • Adapt and improve their strategies based on feedback and changing circumstances

Analysis can be applied to different domains, such as education, health, finance, engineering, etc. Analysis can also vary in scope, level, and time horizon. For example, in education, analysis can be divided into curriculum analysis, unit analysis, lesson analysis, etc. Curriculum analysis deal with the overall goals and content of a course or program. Unit analysis deal with the specific topics and objectives of a section or module. Lesson analysis deal with the daily activities and outcomes of a teaching session.

Analysis can also be influenced by various factors, such as the needs, preferences, expectations, resources, capabilities, constraints, opportunities, risks, etc. of the people or organizations involved. Analysis can also involve various frameworks and tools to help analyze, formulate, implement, and evaluate the analysis. Some of the common frameworks and tools are SMART goals (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), Gantt chart (a type of bar chart that shows the schedule of tasks), etc.