หน้าหลัก ค้นหา"Admit" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Admit"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Admit

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Admit
1

Admit คือคำศัพท์ที่มีหลายความหมาย ขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว คำว่า admit สามารถแปลได้ว่า

  • ยอมรับ ความจริงหรือความผิดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้น เช่น He admitted that he was wrong. (เขายอมรับว่าเขาผิด)
  • อนุญาตให้ (ใครบางคน) เข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้ เช่น They admitted him to the club. (พวกเขาอนุญาตให้เขาเข้าสมาชิกสโมสร)
  • รับ (ใครบางคน) เข้าโรงพยาบาลเพื่อการรักษา เช่น She was admitted to the hospital with a high fever. (เธอถูกรับเข้าโรงพยาบาลเพราะมีไข้สูง)
2

Admit is a verb that has several meanings, depending on the context. Here are some possible definitions and examples of admit:

  • To confess or acknowledge something that is true, especially unwillingly. For example: He admitted his guilt / mistake. She admitted (that) she had made a mistake
  • To allow someone or something to enter a place, an organization, or a privilege. For example: Each ticket admits one member and one guest. Spain was admitted to the European Community in 1986
  • To accept or recognize something as valid or correct. For example: The courts can refuse to admit police evidence which has been illegally obtained. The new law was generally admitted to be difficult to enforce
  • To allow the possibility of something. For example: After searching for an hour, she finally had to admit defeat. The need to inform him was too urgent to admit of further delay
  • To register someone as an inpatient at a hospital because they need medical care. For example: She was admitted to hospital suffering from a chest infection. He was admitted last night for chest pains

Admit can also be a noun that refers to a person who is admitted into a school, hospital, etc. For example: When a patient is transferred, the nurse will take the next new admit