หน้าหลัก ค้นหา"Ability" ข้อมูลเกี่ยวกับ"Ability"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

Ability

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
Ability
1

ความสามารถ คือความสามารถที่บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตมีในการกระทำหรือปฏิบัติการใด ๆ ได้ หรือการที่บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตมีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างได้ ความสามารถ อาจเกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อำนาจ หรือคุณลักษณะของบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ

ความสามารถ อาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับด้านหรือเหตุผลที่ใช้วัด เช่น

  • ความสามารถ ในการทำนิติกรรม คือการที่บุคคลสามารถใช้ เปลี่ยนแปลง หรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งสิทธิ หรือก่อ นิติสัมพันธ์ กับผู้อื่นตามความสมัครใจของผู้กระทำ
  • ความสามารถ ในการปรับตัว (จิตวิทยา) คือการที่บุคคลสามารถเข้ากับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น
  • ความสามารถ ทางกีฬา คือการที่บุคคลสามารถแสดงผลการเล่นกีฬาได้อย่างเป็นเลิศหรือเกินกว่าผู้อื่น
  • ความสามารถ พิเศษ คือการที่บุคคลสามารถกระทำการใด ๆ เกินกว่าผู้อื่นโดยไม่ต้องใช้การฝึกฝน เช่น เล่นเปียโน เขียนโปรแกรม เขียนบทกวี เป็นต้น

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการประเมินผล

2

Ability is a noun that means the quality or state of being able to do something, especially by having the physical or mental power or skill needed. For example, you can say “She has the ability to play the piano very well” or “He lost his ability to walk after the accident”. Ability can also refer to the talent, skill, or proficiency in a particular area. For example, you can say “She is a woman of many abilities” or “He has a natural ability for mathematics”.

Ability can also be used as a suffix, -ability or -ibility, to form nouns from adjectives ending in -able or -ible. The suffix means the capacity, fitness, or tendency to act or be acted on in a certain way. For example, you can say “The ability of water to freeze depends on the temperature” or “The invisibility of the virus makes it hard to detect”.