หน้าหลัก ค้นหา"แผนกงานในสำนักงาน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"แผนกงานในสำนักงาน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

แผนกงานในสำนักงาน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
แผนกงานในสำนักงาน
1

แผนกงานในสำนักงาน คือ หน่วยปฏิบัติงานที่แสดงถึงประเภทหรือขอบเขตหน้าที่ขององค์กรที่รับผิดชอบเฉพาะด้านขององค์กร เช่น การขาย การบัญชี การผลิต การตลาด หรือทรัพยากรบุคคล แผนกงานมีหลายประโยชน์ เช่น

 • ช่วยให้มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน
 • ช่วยให้มีการประสานงานและสื่อสารภายในองค์กรได้มีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
 • ช่วยให้มีการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของแต่ละแผนกได้
 • ช่วยให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถของบุคลากรในแต่ละแผนกได้

การจัดแผนกงานในสำนักงาน อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดขององค์กร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

2

Office departments are divisions within a business that specialize in offering certain services that contribute to the overall functionality of the business. Each department within a business serves a unique, specialized role and operates under a set organizational structure of the business owner’s choice. There are different types of office departments depending on the nature and size of the business, but some of the most common ones are:

 • Human resources: This department is responsible for handling all aspects of a business’ employee life cycle, including their recruiting, hiring and offering assistance for any issues they may experience during employment. This department focuses on assisting all business personnel with training, development, compensation, relations, benefits and legal compliance.
 • Accounting and finance: This department is responsible for managing the financial resources and transactions of the business, including budgeting, forecasting, reporting, auditing, tax compliance, payroll, invoicing and cash flow. This department also provides financial analysis and advice to support the strategic decisions and goals of the business.
 • Marketing: This department is responsible for creating and implementing strategies to promote the products or services of the business to the target market and generate sales. This department also conducts market research, develops branding, designs advertising campaigns, manages social media platforms, organizes events and evaluates customer feedback.
 • Sales: This department is responsible for generating revenue for the business by selling its products or services to potential and existing customers. This department also builds and maintains relationships with customers, negotiates contracts and prices, handles customer inquiries and complaints, provides after-sales service and support and coordinates with other departments to ensure customer satisfaction.
 • Production: This department is responsible for producing the products or services of the business according to the specifications and quality standards. This department also plans and schedules the production process, manages the inventory and supply chain, monitors and controls the costs and efficiency, ensures compliance with health and safety regulations and maintains the equipment and machinery.
 • Research and development: This department is responsible for developing new or improved products or services for the business based on innovation and creativity. This department also conducts research on market trends, customer needs, competitors’ offerings and technological advancements, tests and evaluates prototypes and ideas, applies for patents and licenses and collaborates with other departments to launch new products or services.
 • Administration: This department is responsible for providing general support and assistance to the other departments and ensuring the smooth operation of the business. This department also handles the clerical tasks such as typing, filing, mailing, answering phone calls, scheduling appointments, booking travel arrangements, ordering supplies and managing office equipment.

These are some of the common office departments that a business may have. However, there may be variations depending on the specific needs and goals of each business. For example, some businesses may have separate departments for customer service, information technology, legal affairs or public relations. Some businesses may also combine two or more departments into one larger department to save time, streamline processes or leverage resources.