หน้าหลัก ค้นหา"แก้ปัญหา" ข้อมูลเกี่ยวกับ"แก้ปัญหา"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

แก้ปัญหา

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
แก้ปัญหา
1

แก้ปัญหา คือ การหาวิธีการ หรือขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง ความยุ่งยาก หรือความไม่พอใจ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงาน การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคคลใดก็ตามที่ต้องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้

การแก้ปัญหามีขั้นตอนหลักๆ เช่น

 • การระบุปัญหา เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการหาสาเหตุ ผลกระทบ และความต้องการของปัญหาที่เกิดขึ้น
 • การสร้างแนวคิด เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการคิดหรือค้นหาวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
 • การประเมินและเลือกแนวคิด เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบวิธีการที่คิดได้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไข ข้อจำกัด ผลตอบแทน เสี่ยง เป็นต้น
 • การวางแผนและดำเนินการ เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการจัดลำดับ กำหนดเวลา และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามวิธีการที่เลือก
 • การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการสอบถาม สำรวจ หรือวัดผลลัพธ์ของการดำเนินการ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือความต้องการ
2

Solving problems is the process of finding and implementing solutions to challenges or difficulties that arise in various situations. Solving problems can involve different steps, methods, and techniques, depending on the nature and complexity of the problem. Some common steps in problem-solving are:

 • Identifying the problem: This involves defining the problem clearly and accurately, and gathering relevant information about it.
 • Generating alternative solutions: This involves brainstorming and exploring different possible ways to address the problem, without judging their feasibility or effectiveness at this stage.
 • Evaluating and selecting a solution: This involves comparing and contrasting the pros and cons of each alternative, and choosing the best one based on the criteria and goals of the problem.
 • Implementing and following up on the solution: This involves putting the chosen solution into action, monitoring its results, and making adjustments if needed.

Some common methods and techniques in problem-solving are:

 • Heuristics: These are mental shortcuts or rules of thumb that can help simplify and speed up the problem-solving process. They are based on past experience, intuition, or common sense. However, they can also lead to errors or biases if they are not applied appropriately or critically.
 • Algorithms: These are systematic and logical procedures that can guarantee a correct solution to a problem if they are followed correctly. They are based on clear and precise rules, steps, or formulas. However, they can also be time-consuming or impractical if the problem is too complex or ambiguous.
 • Trial and error: This is a method of problem-solving that involves testing different solutions until one works or until all options are exhausted. It is based on experimentation and feedback. However, it can also be inefficient or wasteful if there are too many possible solutions or if the feedback is not reliable or timely.
 • Creativity: This is a skill or ability that can help generate novel and original solutions to a problem. It involves using imagination, divergent thinking, and lateral thinking. However, it can also be hindered by mental blocks, stereotypes, or conformity.

Problem-solving is an important skill that can benefit anyone who wants to overcome challenges, achieve goals, or improve situations. Problem-solving can help you to:

 • Learn new things and expand your knowledge
 • Develop critical thinking and analytical skills
 • Enhance creativity and innovation
 • Boost confidence and self-efficacy
 • Increase satisfaction and happiness