หน้าหลัก ค้นหา"เมตริกซ์การตัดสินใจ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"เมตริกซ์การตัดสินใจ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

เมตริกซ์การตัดสินใจ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
เมตริกซ์การตัดสินใจ
1

เมตริกซ์การตัดสินใจ คือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจ การใช้เมตริกซ์การตัดสินใจจะช่วยให้คุณมองเห็นข้อดีข้อเสีย และผลกระทบของแต่ละทางเลือกได้ชัดเจนขึ้น และทำให้การตัดสินใจของคุณมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้างเมตริกซ์การตัดสินใจมีขั้นตอนดังนี้

 • กำหนดปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ และวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจ
 • กำหนดทางเลือกที่มีอยู่ และจำนวนทางเลือกที่พอเหมาะ
 • กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินทางเลือก โดยควรเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญ เชื่อถือได้ และวัดได้
 • จัดลำดับความสำคัญของหลักเกณฑ์ โดยใช้วิธีการใดก็ได้ เช่น เปรียบเทียบคู่ ๆ (Pairwise Comparison) หรือการให้คะแนน (Rating)
 • ประเมินแต่ละทางเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีการใดก็ได้ เช่น เปรียบเทียบคู่ ๆ (Pairwise Comparison) การให้คะแนน (Rating) หรือการใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น
 • คำนวณผลรวมของการประเมินแต่ละทางเลือก
 • เปรียบเทียบผลรวมของแต่ละทางเลือก เพื่อพิจารณาว่าทางเลือกใดมีผลรวมสูงสุด
 • เลือกทางเลือกที่มีผลรวมสูงสุด เป็นการตัดสินใจ

ตัวอย่างของเมตริกซ์การตัดสินใจ

ปัญหาวิธีการABCD
วัตถุประสงค์เพิ่มยอดขาย    
หลักเกณฑ์ความสำคัญ (1-5)A (1-5)B (1-5)C (1-5)D (1-5)
ต้นทุน52435
ผลตอบแทน44352
เวลา33425
เสี่ยง22341
ผลรวม (ความสำคัญ x การประเมิน) 35424338
 จากตารางข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าทางเลือก C เป็นทางเลือกที่มีผลรวมสูงสุด เพราะมีผลตอบแทนสูงและเสี่ยงน้อย ดังนั้น เราอาจเลือกทางเลือก C เป็นการตัดสินใจ
2

A decision matrix tool is a tool that helps you evaluate and compare different options based on a set of criteria. It can help you make better decisions, especially when you have many factors to consider and when the options are not clearly superior or inferior to each other. A decision matrix tool can also help you prioritize tasks, solve problems, and justify your choices.

There are different types of decision matrix tools, depending on the purpose and complexity of your decision. Some of the common types are:

 • Simple decision matrix: This is a basic tool that assigns a score to each option based on how well it meets each criterion. The option with the highest total score is the best choice. You can use this tool when you have a few options and criteria, and when the criteria are equally important.
 • Weighted decision matrix: This is an advanced tool that assigns a weight to each criterion based on how important it is for the decision. The score of each option is multiplied by the weight of each criterion, and then summed up to get the total score. The option with the highest weighted score is the best choice. You can use this tool when you have many options and criteria, and when the criteria have different levels of importance.
 • Pugh matrix: This is a comparative tool that evaluates each option relative to a baseline option, which can be an existing solution or a standard. The score of each option is based on whether it is better (+1), worse (-1), or the same (0) as the baseline for each criterion. The option with the highest net score (positive minus negative) is the best choice. You can use this tool when you want to compare new options with an existing one, or when you want to improve an existing solution.
 • Decision tree: This is a graphical tool that shows the possible outcomes and consequences of each option, based on a series of yes/no questions or conditions. The option with the most favorable outcome or the highest expected value is the best choice. You can use this tool when you have uncertain or probabilistic scenarios, or when you want to visualize the decision process.