หน้าหลัก ค้นหา"เทคนิค" ข้อมูลเกี่ยวกับ"เทคนิค"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

เทคนิค

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
เทคนิค
1

คำนาม

เทคนิค

  1. ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ
  2. (ภาษาปาก, สแลง) อาชีวศึกษา, เทคโน ก็ว่า
2น. ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ. (อ. technique).
3เทคนิค คือ กลวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำใด ๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทำนั้น ๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคมีหลายประเภทและประยุกต์ใช้ได้กับด้านต่าง ๆ เช่น เทคนิคการสอน เทคนิคการเรียน เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการแก้ปัญหา เป็นต้น เทคนิคมีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความหมายแฝงในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
4

A technique is a way of doing something that requires skill, knowledge, or practice. There are many different types of techniques for different purposes, such as artistic, scientific, athletic, or mechanical. Techniques can help you achieve your goals more effectively or efficiently. Here are some examples of techniques from various fields:

  • In painting, a technique is a method of applying paint to a surface, such as brushwork, impasto, or glazing.
  • In music, a technique is a skill or ability in playing an instrument or singing, such as fingering, bowing, or breath control.
  • In mathematics, a technique is a procedure or process for solving a problem, such as algebra, calculus, or geometry.
  • In cooking, a technique is a way of preparing food, such as chopping, baking, or frying.

Techniques can be learned through training and practice. They can also be improved by studying the works of others who have mastered them. Techniques can vary depending on the style, preference, or purpose of the user. Some techniques are more suitable for certain situations than others. For example, a technique that works well for painting a landscape may not work well for painting a portrait. A technique that works well for playing classical music may not work well for playing jazz. A technique that works well for solving a linear equation may not work well for solving a differential equation. A technique that works well for making a cake may not work well for making a soup.

Techniques are important tools for achieving your goals and expressing yourself. They can help you create something beautiful, useful, or meaningful. They can also help you learn new things and discover new possibilities. Techniques are not fixed or rigid; they can be adapted and modified to suit your needs and preferences. Techniques are not the only thing that matters; they also depend on your creativity, imagination, and passion. Techniques are not the end; they are the means to an end.