หน้าหลัก ค้นหา"เงินเดือน" ข้อมูลเกี่ยวกับ"เงินเดือน"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

เงินเดือน

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
เงินเดือน
1

คำนาม

เงินเดือน

  1. เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
  2. (กฎหมาย) เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
2น. เงินค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน.
 แม่คำของ "เงินเดือน" คือ   เงิน  
3

เงินเดือน คือ เงินค่าตอบแทนการทำงานที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ เช่น เป็นรายเดือน หรือรายปี เงินเดือนมักจะขึ้นอยู่กับประเภท ระดับ และขนาดของงาน ผลงาน และสมรรถนะของลูกจ้าง เงินเดือนมีความแตกต่างจากค่าจ้าง ซึ่งค่าจ้างหมายความว่า นายจ้างจ่ายเงินตามปริมาณการทำงานของลูกจ้าง เช่น ตามชั่วโมง หรือตามผลผลิต

เงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับจากการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เบี้ยวันหยุด เบี้ยช่วยเหลือ โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ เงินเดือนมีความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญกำลังใจของลูกจ้าง และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของลูกจ้างและครอบครัว

4

A salary is the amount of money that an employee is paid every year or every month to do their job. A salary can vary depending on the employee’s role, skills, experience, industry, and location. A salary can also be negotiated or increased based on the employee’s performance, achievements, or market value.

Some of the web search results I found for you are:

  • Salary Slip Portal: This website allows you to access your salary slip online if you work for the Government of Tanzania.
  • Salary.com: This website provides salary data and tools for employers and employees to compare, calculate, and negotiate salaries.
  • SALARY | English meaning - Cambridge Dictionary: This website gives a definition and example of salary.