หน้าหลัก ค้นหา"หลักสูตร" ข้อมูลเกี่ยวกับ"หลักสูตร"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

หลักสูตร

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
หลักสูตร
1น. ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง.
2

หลักสูตร เป็นแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ต้องการในสาขาวิชา หรือวิชาเอกที่เลือก เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้

หลักสูตร อาจมีลักษณะต่างๆ เช่น หลักสูตรแบบแกนกลาง (Core Curriculum) หลักสูตรแบบเลือกเรียน (Elective Curriculum) หลักสูตรแบบปรับแต่ง (Customized Curriculum) เป็นต้น

หลักสูตร อาจมีข้อดีหรือข้อเสียต่อผู้เรียน ขึ้นอยู่กับวิธีการ ความเหมาะสม และความคุ้มค่าของหลักสูตร

3

A course is a word that can have different meanings depending on the context. Here are some possible definitions and examples of course:

  • A course is a unit of study or instruction on a particular subject or topic. A course can be part of a curriculum or a program in an educational institution, such as a school, a college, or a university. A course can have various components, such as lectures, assignments, exams, or projects. For example, you can say “She enrolled in a course on psychology” or “He completed the course with an A grade”.
  • A course is also a path or direction that something or someone follows or moves along. A course can be determined by various factors, such as geography, physics, or intention. A course can also be changed or adjusted according to different situations or circumstances. For example, you can say “The river flows its course to the sea” or “He changed his course of action after receiving new information”.
  • A course is also a part or stage of a process or an event that involves a sequence or an order of actions or occurrences. A course can be planned or unplanned, expected or unexpected, desired or undesired. A course can also have different outcomes or consequences. For example, you can say “The course of history was altered by the invention of the printing press” or “She recovered in due course after the surgery”.
  • A course is also a term used in sports and games to describe the area or the layout where a sport or a game is played or performed. A course can have different features, such as length, shape, terrain, or obstacles. A course can also vary in difficulty, challenge, or appeal. For example, you can say “He ran the marathon on a hilly course” or “She played golf on a beautiful course”.