หน้าหลัก ค้นหา"สุขภาพ" ข้อมูลเกี่ยวกับ"สุขภาพ"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

สุขภาพ

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
สุขภาพ
1

สุขภาพ1

  1. ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ,การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2

น. ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.

  แม่คำของ "สุขภาพ" คือ   สุข  สุข-  2

3

สุขภาพ หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข โดยไม่เพียงแค่การปราศจากโรคหรือความบกพร่อง3,4 สุขภาพมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับด้านที่เน้น เช่น สุขภาพทางกาย (physical health) สุขภาพทางจิต (mental health) สุขภาพทางสังคม (social health) สุขภาพทางอารมณ์ (emotional health) และสุขภาพทางจิตวิทยา (psychological health)5

การมีสุขภาพดีมีความสำคัญต่อชีวิตของเรา เพราะจะช่วยให้เรามีความสุข ความเป็นอยู่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี6 การมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงการไม่ได้เจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังต้องการการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี เช่น การออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การกินอาหารที่เหมาะสม เพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็น การพักผ่อนเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย การป้องกันโรค เพื่อให้ไม่ติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บ

4

Health is a term that can have different meanings depending on the context and perspective. Generally, health can be defined as the state of being free from illness or injury, or the ability to cope with challenges and maintain well-being. Health can also be influenced by various factors, such as genetics, environment, lifestyle, and access to health care.

According to the World Health Organization (WHO), health is “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 7. This definition emphasizes that health is not only about the absence of problems, but also about the presence of positive aspects, such as happiness, satisfaction, and resilience. However, this definition has also been criticized for being too broad and idealistic, and not measurable or practical 8.

Another way to understand health is to view it as a resource for living, rather than an objective of living 8. This means that health is not a fixed state, but a dynamic process that can change over time and across situations. Health can also be seen as a result of the interaction between the individual and the environment, both internal and external. Health can be affected by biological, psychological, social, and cultural factors, as well as by personal choices and behaviors.

Health can also be classified into different types or dimensions, such as physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, and environmental health. Each type of health can have its own indicators, determinants, and outcomes. For example, physical health can be measured by indicators such as body mass index (BMI), blood pressure, cholesterol levels, etc. Physical health can be influenced by factors such as nutrition, exercise, hygiene, genetics, etc. Physical health can affect outcomes such as life expectancy, quality of life, productivity, etc.

Health is a complex and multifaceted concept that can be approached from different angles and perspectives. There is no one definitive or universal definition of health that can capture all its aspects and nuances. However, health is an important and valuable aspect of human life that deserves attention and care.