หน้าหลัก ค้นหา"สาธารณสุข" ข้อมูลเกี่ยวกับ"สาธารณสุข"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

สาธารณสุข

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
สาธารณสุข
1

คำนาม

สาธารณสุข

  1. กิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
2

(๑) น. ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์ การสาธารณสุข การควบคุมอาหารและยา รวมทั้งสิ่งที่อาจเป็นพิษหรือเป็นภัยแก่สุขภาพ และควบคุมกิจการกาชาด (อ. public health).
(๒) น. กิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน. (อ. public health).

  แม่คำของ "สาธารณสุข" คือ   สาธารณ-  สาธารณะ  

3สาธารณสุข คือ ศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและจัดการสุขภาพทั้งปวงของชุมชนโดยอิงตามการวิเคราะห์ด้านสุขภาพของประชากร สาธารณสุขมีเป้าหมายในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ สาธารณสุขมีหลายสาขาย่อย เช่น ระบาดวิทยา (epidemiology) ชีวสถิติ (biostatistics) บริการสุขภาพ (health services) สุขภาพเชิงสิ่งแวดล้อม เชิงสังคม และเชิงพฤติกรรม รวมทั้งสุขภาพเชิงอาชีพ
4

Public health is the field of science and practice that aims to protect and improve the health of people and their communities. Public health involves various aspects, such as preventing disease, promoting healthy lifestyles, researching health problems, and responding to health emergencies. Public health also works to reduce health inequalities and ensure access to quality and affordable health care for everyone. Public health is an important part of a country’s overall health system, along with primary care, secondary care, and tertiary care1.

According to the CDC Foundation, public health is the science and art of preventing disease, prolonging life, and promoting health through the organized efforts and informed choices of society, organizations, public and private, communities and individuals. Public health connects us all by addressing the common health issues that affect us all, such as infectious diseases, chronic diseases, environmental hazards, injuries, and mental health.

Some examples of public health initiatives are:

  • Vaccination programs that prevent diseases such as measles, polio, and COVID-19
  • Hand-washing and breastfeeding campaigns that improve hygiene and nutrition
  • Smoking cessation and obesity education programs that reduce the risk of cancer, diabetes, and heart disease
  • Air quality and ventilation improvement projects that reduce the exposure to pollutants and allergens
  • Suicide prevention and mental health awareness programs that support emotional well-being
  • Condom distribution and sexual health education programs that prevent the spread of HIV/AIDS and other sexually transmitted infections

Public health is a complex and interdisciplinary field that requires collaboration among various stakeholders, such as governments, health organizations, researchers, professionals, communities, and individuals. Public health also faces many challenges, such as emerging diseases, environmental changes, social determinants of health, and limited resources. Public health is constantly evolving and adapting to meet the changing needs and demands of the population.