หน้าหลัก ค้นหา"สร้างสรรค์" ข้อมูลเกี่ยวกับ"สร้างสรรค์"

ข้อมูลเกี่ยวกับ Tag นี้

สร้างสรรค์

กด Share ให้เพื่อน

Facebook Twitter Line
สร้างสรรค์
1สร้างสรรค์ คือการสร้างสิ่งใหม่ๆที่มีคุณค่า โดยสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลงานทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ หรืออื่นๆ การสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้ บุคลิกภาพ และสภาพแวดล้อมของผู้สร้างสรรค์ การมีทักษะการสร้างสรรค์จะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาตนเองได้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
2

Creation can have different meanings depending on the context and the perspective. Here are some possible ways to understand creation:

  • Creation can refer to the act or process of making, producing, or building something, or something that has been made, built, or produced. For example, the creation of wealth, the creation of a painting, or the creation of a new product.
  • Creation can also refer to the beginning of things, whether by the will and act of a transcendent being, by emanation from some ultimate source, or in any other way. This is also known as the cosmogonic or creation myth, which is the symbolic narrative of the origin of the world and how reality came to be. Different cultures and religions have different creation myths that express their worldview and values.
  • Creation can also refer to everything that exists within time and beyond time, especially when regarded as an act of God or a divine power. This is also known as the Creation, with a capital C, and it implies a sense of awe and reverence for the mystery and beauty of existence. Some people believe that humans have a special responsibility to care for and protect the Creation as God’s stewards.